ENTRADE X
Search
⌃K

Tra cứu lịch sử

Chức năng này giúp KH thực hiện tra cứu lịch sử của các giao dịch đã thực hiện: khớp lệnh, giao dịch tiền, lãi lỗ thực hiện, tra cứu chi tiết
KH chọn thời gian cần tra cứu, tiểu khoản, mã chứng khoán (nếu cần) để thực hiện tìm kiếm
Từ màn hình Menu -> Tra cứu lịch sử
Lịch sử giao dịch tiền
Chi tiết deal