Chuyển Tiền/Chứng khoán nội bộ

KH có thể lựa chọn Chuyển tiền và chứng khoán nội bộ ở ngay ở màn hình tài khoản sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện giao dịch.

Last updated