ENTRADE X
Search…
Đặt lệnh trên Web
Thao tác đặt lệnh mua/bán cổ phiếu.
Trang web đặt lệnh: https://entradex.dnse.com.vn/
TẠO DANH MỤC:
Tại màn hình danh mục, Khách hàng có thể thiết kế xây dựng danh mục cổ phiếu theo dõi theo nhu cầu và sở thích cá nhân.
Khách hàng gõ mã cổ phiếu muốn đưa vào danh mục và chọn dấu + để thêm mã vào danh mục theo dõi. KH có thể tạo nhiều danh mục theo cách quản lý của riêng mình.
ĐẶT LỆNH:
Để đặt lệnh, KH chọn mã ở danh mục hoặc gõ vào ô tìm kiếm, mã sẽ được điền vào giao diện đặt lệnh, đồng thời sẽ hiện ra độ sâu thị trường và biểu đồ của cổ phiếu đó.
KH thao tác:
  • Chọn loại lệnh
  • Điền giá (hoặc chọn vào bất cứ giá nào trong khu vực độ sâu thị trường hệ thống sẽ tự điền)
  • Điền khối lượng
  • Chọn lệnh mua/bán
Lưu ý:
  • Lựa chọn loại lệnh đặt: Khách hàng có thể chọn các loại lệnh theo nhu cầu. Các loại lệnh trên thị trường QK xem tại đây.
  • Giá đặt: Giá cổ phiếu ghi theo định dạng được hiển thị là tối đa 2 chữ số sau dấu phảy.
  • Khối lượng: mỗi lần đặt lệnh số lượng cổ phiếu phải tròn 100 đơn vị (Phần tiền mặt khả dụng chính là số tiền tối đa khách hàng có thể dụng để mua CP)
KH chọn xác tiếp tục và nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS hoặc lấy mã SmartOTP trên app EntradeX để xác nhận lệnh. (KH có thể chọn lưu mã xác thực để dùng cho một phiên giao dịch)
Ngay sau khi đặt lệnh thành công, lệnh sẽ được vào sổ lệnh. KH có thể chọn hủy/sao chép lệnh đã đặt. Lệnh sau khi khớp sẽ được cập nhật luôn vào danh mục nắm giữ của KH.
Copy link