Ứng trước tiền bán

Việc Ứng trước tiền bán để mua chứng khoán được thực hiện tự động ngay sau khi KH có tiền bán chờ về.

KH chỉ cần thực hiện giao dịch ứng trước tiền bán khi cần rút hoặc khi đăng ký quyền mua.

Thông tin về dịch vụ Ứng trước tiền bán

Việc Ứng trước tiền bán có thể thực hiện qua App và Web Entrade X theo hướng dẫn

Last updated