Điều khoản Chương trình "DNSE Pro Club"

Điều khoản và Điều kiện Chương trình Khách hàng Thân thiết DNSE PRO CLUB

Thể lệ Chương trình Khách hàng Thân thiết “DNSE Pro Club"

I. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng

Công Ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) là đơn vị quản lý, vận hành và chịu trách nhiệm triển khai Chương Trình.

 • Địa điểm áp dụng: Toàn quốc

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức đã mở tài khoản chứng khoán tại DNSE.

 • Thời gian áp dụng: từ ngày 24/05/2024

II. Định nghĩa và các từ viết tắt

 • ĐKĐK: Là Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương trình Khách hàng thân thiết DNSE Pro Club, bao gồm cả các tài liệu đính kèm và/hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung theo chính sách từng thời kỳ (nếu có).

 • Chương Trình: Chương trình Khách hàng thân thiết DNSE Pro Club của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

 • KHTT: Là các Khách hàng đủ điều kiện tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết DNSE Pro Club, được quy định tại khoản 7 Điều I của ĐKĐK này.

 • Công ty/ DNSE: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

 • TKCK: Tài khoản chứng khoán.

 • Tổng Đài: Là số điện thoại của Công ty được quy định tại khoản 4 Điều I của văn bản này.

 • Kênh Công ty: Là ứng dụng giao dịch chứng khoán trực tuyến (bao gồm phần mềm EntradeX by DNSE và trang điện tử https://entradex.dnse.com.vn/) và Website chính thức của Công ty tại địa chỉ https://www.dnse.com.vn/.

 • DVKH: Dịch vụ Khách hàng.

 • Star: là giá trị điểm được quy đổi và tích lũy sau khi KHTT thực hiện các giao dịch đủ điều kiện được quy định theo chính sách của Chương Trình từng thời kỳ.

 • Hạng KHTT: Là hạng Khách hàng đạt được dựa trên giá trị Star tích lũy, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều IV của ĐKĐK này.

 • Star xét hạng: Là số Star DNSE dùng để đánh giá hạng KHTT sau mỗi năm tài chính được tích lũy theo quy định của DNSE tại từng thời điểm.

 • Star tích lũy: Là số Star KHTT đã tích lũy và chưa sử dụng.

 • Star khả dụng: Là số Star KHTT đã tích lũy và có thể sử dụng tại thời điểm hiện tại.

 • Hệ số tích Star: Là hệ số Star được cộng theo từng hạng khách hàng theo quy định của Công ty theo chính sách của Chương Trình từng thời kỳ.

 • Năm tài chính: được tính từ 00:00 ngày 01/01 đến 23:59 ngày 31/12 hàng năm.

 • Dữ liệu: Các thông tin cá nhân do KHTT cung cấp bao gồm: thông tin số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, ngày sinh...và các thông tin khác có thể phát sinh/cần cung cấp bổ sung khi KHTT tham gia Chương Trình.

III. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng Thân thiết

 1. KHTT sẽ được hưởng các quyền lợi trong phạm vi quy định của Chương Trình, bao gồm:

a) Được quy đổi Star theo cơ chế quy định tại khoản 1 Điều IV của ĐKĐK này;

b) Được sử dụng Star tích lũy/Star khả dụng để đổi quà tặng từ Chương Trình theo quy định tại ĐKĐK;

c) Được tham gia các chương trình hợp tác/ưu đãi từ Công ty hoặc Đối tác của Công ty dành cho KHTT theo chính sách từng thời kỳ;

d) Các ưu đãi/quyền lợi khác theo quyết định của Công ty từng thời kỳ. Trong trường hợp này, Công ty cam kết thực hiện thủ tục thông báo tới KHTT và/hoặc thủ tục hành chính đối với cơ quan nhà nước (nếu pháp luật có quy định) trước khi triển khai/áp dụng chính thức.

 1. KHTT có thể tra cứu Star tích lũy và Star khả dụng trên TKCK thông qua một trong các phương thức sau đây:

a) Gọi điện tới Tổng Đài và thực hiện theo hướng dẫn;

b) Truy cập Kênh Công ty;

c) Các phương thức khác do Công ty triển khai từng thời kỳ.

 1. KHTT có trách nhiệm chi trả (các) chi phí, thuế, phí, phát sinh từ việc hưởng các ưu đãi, quyền lợi từ Chương Trình.

 2. KHTT đồng ý cho Công ty khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các Dữ liệu do KHTT cung cấp. Đồng thời, KHTT đồng ý cho phép Công ty sử dụng các Dữ liệu này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: phục vụ KHTT thực hiện các giao dịch và sử dụng Star theo quy định của Chương Trình, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công ty. Tất cả các Dữ liệu sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại mục VIII - Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Điều khoản và điều kiện của hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán DNSE được công bố công khai trên Kênh Công ty và cập nhật từng thời kỳ.

 3. Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ,…) hoặc bất kỳ thông tin nào của KHTT thay đổi so với thông tin đã đăng ký với Công ty, KHTT có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin thay đổi qua một trong các kênh: Kênh Công ty, Tổng Đài, quầy DVKH, hoặc bất kỳ kênh nào khác do Công ty triển khai từng thời kỳ. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc KHTT không cập nhật kịp thời các thông tin thay đổi theo quy định tại ĐKĐK này.

IV. Quyền và nghĩa vụ của Công ty

 1. Công ty có quyền đề nghị KHTT cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ ngay khi Công Ty phát hiện KHTT thực hiện các hành vi quy định tại khoản 8 Điều IV dưới đây.

 2. Công ty được miễn trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm đối với KHTT và/hoặc bên thứ ba nào khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công;

b) Việc nhầm lẫn, sai sót (bao gồm cả việc thao tác trên hệ thống) của KHTT;

c) KHTT bị đánh cắp quyền truy cập/TKCK của KHTT bị truy cập trái phép;

d) Quà tặng không có sẵn;

e) Các nhầm lẫn về Star do lỗi hệ thống;

f) Các trường hợp/sự kiện khách quan khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty.

 1. Theo đánh giá và quyết định của Công ty, Công ty được quyền từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, Star tích lũy trên TKCK đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với KHTT trong các trường hợp:

a) Công ty không thể chuyển Star tích lũy/ưu đãi cho KHTT do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của Công Ty;

b) Star được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào TKCK theo quy định của Chương Trình, lợi dụng các chính sách của Chương Trình hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác của Công ty để thực hiện các hành vi gian lận nhằm trục lợi;

c) KHTT có dấu hiệu sử dụng các công cụ hoặc phương thức gian lận nhằm trục lời từ Chương Trình và/hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác của Công ty.

d) KHTT vi phạm các quy định của Chương Trình/Chính sách ưu đãi được Công ty thông báo tại từng thời điểm;

e) KHTT đồng ý việc thu hồi Star tích lũy theo các chương trình Công ty thông báo tại từng thời điểm;

f) Trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

 1. Trường hợp Công ty quyết định truy đòi/thu hồi (các) ưu đãi/quà tặng KHTT đã nhận được, KHTT có trách nhiệm chuyển trả lại toàn bộ (các) ưu đãi/quà tặng đó theo thông báo của Công ty. Trường hợp KHTT không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, Công ty có quyền tự khấu trừ tiền có sẵn của KHTT trong TKCK để thanh toán một phần và/hoặc toàn bộ nghĩa vụ hoàn trả ưu đãi/quà tặng của KHTT mà không cần thông báo và/hoặc có sự chấp thuận khác từ KHTT.

 2. Công ty có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Chương Trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho KHTT bằng một trong các hình thức sau tùy thuộc vào khả năng đáp ứng của Công ty tại từng thời điểm:

a) Gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với Công ty;

b) Gửi email thông báo tới địa chỉ email của Khách hàng đã đăng ký với Công ty;

c) Gửi thông tin qua hệ thống thông báo của Kênh Công ty;

d) Công bố thông tin tại website chính thức của Công ty tại địa chỉ: https://www.dnse.com.vn/.

V. Tích lũy và sử dụng Star

 1. Giá trị tích Star: Star sẽ được quy đổi và cộng vào Star xét hạng, Star tích lũy theo cơ chế như bảng bên dưới.

Trong đó:

 • Giao dịch thành công: là giao dịch Mua, Bán chứng khoán do Sở Giao dịch khớp lệnh.

 • Ngày giao dịch: là ngày KHTT phát sinh mua chứng khoán thành công hoặc bán chứng khoán thành công hoặc vay tiền để mua chứng khoán thành công.

 • Giá trị tích Star sẽ được áp dụng cho các giao dịch hợp lệ và đáp ứng điều kiện tính Star được KHTT thực hiện từ ngày 01/01/2024.

 1. Tỷ lệ quy đổi Star: 1 Star = 100 VNĐ.

 2. Quy định xét Hạng KHTT:

 1. Star trong TKCK của KHTT được dùng chuyển đổi thành quà tặng của Chương Trình (được thông báo bổ sung theo từng thời điểm) hoặc được thu hồi theo các trường hợp quy định tại khoản 8 Điều IV dưới đây nhưng không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được thừa kế, chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Star tích lũy sẽ bị khấu trừ khi chuyển đổi thành quà tặng. Sau khi khấu trừ trên tài khoản, số Star còn lại sẽ tiếp tục được tích lũy và sử dụng trong lần quy đổi tiếp theo.

 2. Số Star đang có khiếu nại, tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

 3. Thời hạn sử dụng Star: Tất cả các Star được tích lũy trong năm tài chính sẽ có thời hạn sử dụng cuối cùng vào ngày kết thúc năm tài chính đó (23:59 ngày 31/12) hoặc vào ngày kết thúc thời hạn Chương Trình, tùy thời điểm nào tới trước.

 4. Các điều kiện liên quan (điều kiện Star khả dụng, giá trị tích Star, hệ số tích Star,…) và quy trình thủ tục tích Star hoặc tính năng khác được tích hợp trên TKCK tại từng thời điểm sẽ tuân thủ theo từng chính sách cụ thể được Công ty công bố công khai trên Kênh Công ty. Để làm rõ, để đảm bảo tính an toàn cho TKCK của KHTT, Công ty có quyền tạm thời chưa thực hiện việc tích Star vào TKCK của KHTT trong các trường hợp được nêu tại khoản 8 Điều IV cho đến khi đã xác định và làm rõ nguyên nhân, và hoàn thành việc xử lý/giải quyết sự việc.

 5. Công ty có quyền tạm dừng/dừng vĩnh viễn/thu hồi Điểm tích lũy khi Công ty phát hiện KHTT có hành vi sau đây (theo đánh giá và quyết định của Công ty):

a) Lợi dụng các chính sách của Chương Trình hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác của Công ty, lỗ hổng, sơ hở, lỗi hệ thống của ứng dụng Entrade X by DNSE, sử dụng các thiết bị, công nghệ can thiệp trái phép vào hệ thống, của Công ty nhằm mục đích gian lận, trục lợi;

b) Sử dụng TKCK để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

c) Tạm dừng Star tích lũy để xử lý khi xác định Star được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào TKCK theo quy định của Chương Trình vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn như gặp sự cố, bị lỗi, nhầm lẫn, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác dẫn đến việc cần xử lý và/hoặc giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa Công ty với KHTT.

 1. Công ty sẽ gửi thông báo cho KHTT khi thực hiện tạm dừng/dừng vĩnh viễn/thu hồi Star tích lũy.

 2. Chính sách tạm dừng/dừng Star/thu hồi Star tích lũy:

a) Tạm dừng Star tích lũy khi Công ty phát hiện KHTT có các hành vi được quy định tại mục c khoản 8 Điều IV. Star sẽ được tiếp tục tích lũy ngay sau khi Công ty xác định được nguyên nhân và giải pháp hoặc giải quyết xong khiếu nại, tranh chấp giữa Công ty với KHTT.

b) Dừng Star tích lũy khi Công ty phát hiện KHTT có các hành vi được quy định tại mục a, b khoản 8 Điều IV hoặc KHTT thực hiện thủ tục đóng TKCK tại Công ty.

Trường hợp KHTT đóng TKCK thì đồng nghĩa với việc dừng quy đổi Star và sử dụng Star. Yêu cầu sử dụng Star tích lũy sẽ được xử lý nếu KHTT yêu cầu trước ngày đóng TKCK. Ngày đóng TKCK được xác định là ngày Công ty nhận được bản cứng giấy tờ bản cứng đủ điều kiện của KHTT.

c) Star được thu hồi khi Công ty xác định Star được ghi nhận không chính xác, không hợp lệ theo quy định của Chương Trình vì bất kỳ lý do nào hoặc khi KHTT hoàn thành đóng TKCK.

Trong trường hợp số Star khả dụng của khách hàng nhỏ hơn số Star cần thu hồi, chỉ cho phép KHTT quy đổi Star, không cho phép KHTT đổi Star cho đến khi thu hồi đủ số Star.

VI. Chấm dứt quyền KHTT

Quyền KHTT theo Chương Trình có giá trị trong thời hạn diễn ra Chương Trình, trừ các trường hợp chấm dứt trước thời hạn như sau:

 1. KHTT gửi yêu cầu chấm dứt tham gia Chương Trình tới Công ty qua địa chỉ liên lạc/email chính thức của Chương Trình được đăng tải tại Kênh Công ty.

 2. KHTT vi phạm các quy định tại khoản 88 Điều IV của ĐKĐK này.

 3. KHTT chết, mất tích... (với cá nhân); hoặc giải thể, sáp nhập (với tổ chức)… hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật;

 4. Khi Chương Trình chấm dứt trước thời hạn vì bất cứ lý do gì.

 5. Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương Trình và ĐKĐK này.

 6. Công ty bảo lưu quyền chấm dứt Chương Trình bằng cách thông báo cho tất cả KHTT trước 30 ngày thông qua Kênh Công ty và/hoặc một phương thức phù hợp khác. Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của KHTT của Chương Trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt Chương Trình.

VII. Khiếu nại

 1. KHTT có quyền khiếu nại các vấn đề về Star, Star tích lũy, Star khả dụng, quà tặng và/hoặc các vấn đề khác của Chương Trình trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh vấn đề/sự kiện đó.

 2. Việc khiếu nại có thể được thực hiện bằng một trong các phương thức/hình thức sau:

a) KHTT gửi văn bản ghi rõ nội dung khiếu nại tới Địa chỉ trụ sở chính hoặc Địa chỉ chi nhánh TPHCM của Công ty;

b) Gửi email khiếu nại tới địa chỉ email hello@dnse.com.vn;

c) Truy cập và thực hiện theo hướng dẫn tại Kênh Công ty;

d) Gọi điện thoại tới số 84 247 108 9234

e) Các phương thức/hình thức khác theo khả năng đáp ứng của Công ty từng thời kỳ.

 1. Công ty sẽ xem xét và xử lý nội dung khiếu nại của KHTT trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nội dung khiếu nại của KHTT.

 2. KHTT đồng ý (1) phối hợp, cung cấp các thông tin cần thiết liên quan phục vụ cho hoạt động xác minh, làm rõ và/hoặc giải quyết khiếu nại; (2) đồng ý cho phép Công ty truy cập, xem, sử dụng một số thông tin của KHTT (bao gồm cả các thông tin cá nhân, thông tin giao dịch, …); (3) không phụ thuộc vào kết quả giải quyết khiếu nại, KHTT đồng ý thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động xử lý khiếu nại theo thông báo/yêu cầu của Công ty (KHTT ủy quyền và đồng ý cho Công ty tự động khấu trừ tiền có sẵn của KHTT trên TKCK để thực hiện nghĩa vụ tài chính của KHTT với Công ty).

 3. Trong mọi trường hợp, quyết định giải quyết khiếu nại của Công ty là quyết định cuối cùng.

VIII. Điều khoản khác

 1. Tùy thuộc điều kiện thực tế, ĐKĐK của Chương Trình và các chính sách khác được công bố trên Kênh Công ty có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của Công ty hoặc theo yêu cầu của Đối tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên Kênh Công ty.

 2. Giải quyết tranh chấp: ĐKĐK này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKĐK này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày các bên đưa vụ việc ra thương lượng, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 3. ĐKĐK này được lập bằng Tiếng Việt và có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2024.

 4. ĐKĐK có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Công ty trong từng thời kỳ. Các nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ chỉ có hiệu lực khi (1) Công ty đã thông báo tới KHTT và (2) Các thủ tục hành chính liên quan với cơ quan Nhà nước đã được thực hiện (nếu có).

 5. Công ty có thể gửi thông báo tới KHTT liên quan tới các nội dung của ĐKĐK theo một trong các hình thức sau:

a) Gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với Công ty

b) Email thông báo tới địa chỉ email của Khách hàng đã đăng ký với Công ty

c) Điện thoại tới số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với Công ty;

d) Đăng công khai thông tin tại website chính thức của Công ty tại địa chỉ: https://www.dnse.com.vn/;

e) Các hình thức khác tùy thuộc vào khả năng đáp ứng của Công ty từng thời kỳ.;

IX. Thông tin liên hệ, hỗ trợ

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn, giải đáp:

 • Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

 • Địa chỉ

  - Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

  - Chi nhánh Hồ Chí Minh: C-00.01, C-00.02, C-00.03, Lô C1, Khu nhà thấp tầng Khu III (Khu chung cư Sarina), số 62 đường Hoàng Thế Thiện, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

 • Các kênh hỗ trợ trực tuyến:

+) Zalo: https://zalo.me/chungkhoandnse

+) Facebook: https://www.facebook.com/ChungkhoanDNSE

+) Email: hello@dnse.com.vn

+) Tổng đài: 02471089234.

Last updated