Hủy lệnh trên Web

Tại Sổ lệnh thường, Khách hàng chọn lệnh đang chờ khớp cần hủy và chọn biểu tượng thùng rác

Khách hàng xác nhận lệnh hủy và chọn "Hủy lệnh"

Lệnh được hủy thành công sẽ cập nhật ở Sổ lệnh thường

Last updated