Sửa lệnh trên Web

Bước 2: Nhập giá và khối lượng cần điều chỉnh

Bước 3: Xác nhận lệnh sau khi điều chỉnh

Lệnh được sửa thành công sẽ cập nhật lại ở Sổ lệnh thường

Last updated