Sửa lệnh trên App

Lưu ý: Lệnh chỉ sửa được trong phiên liên tục.

Bước 1: Lựa chọn lệnh cần sửa

  • Cách 1: Tại màn hình sổ lệnh, chọn lệnh bằng thao tác giữ và kéo sang trái

Bước 2: Nhập giá và khối lượng cần điều chỉnh

Bước 3: Xác nhận lệnh sau khi điều chỉnh

Last updated