ENTRADE X
Search…
Hướng dẫn tra soát tiền
Trong trường hợp KH chuyển tiền bị sai/thiếu nội dung mà tiền không thể được hạch toán vào được tài khoản, KH có thể thực hiện tra soát tiền vào tài khoản chứng khoán của Khách hàng theo hướng dẫn sau:
Copy link