Hướng dẫn tra soát tiền

Trong trường hợp Khách hàng ("KH") chuyển tiền bị sai/thiếu nội dung mà tiền không thể được hạch toán vào được tài khoản, KH có thể thực hiện tra soát tiền vào tài khoản chứng khoán của KH theo hướng dẫn sau:

Last updated