ENTRADE X
Search…
Đăng ký quyền mua
KH nếu có trong danh sách chốt quyền mua chứng khoán của doanh nghiệp thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin các mã có thế đăng ký quyền mua.
KH chọn tab Tiện ích => Quyền mua và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện giao dịch.
KH có thể lựa chọn khối lượng quyền mua và thực hiền từ một đến nhiều lần cho tới khi hết số lượng quyền mua.
Copy link