Đăng ký quyền mua

KH nếu có trong danh sách chốt quyền mua chứng khoán của doanh nghiệp thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin các mã có thế đăng ký quyền mua.

KH chọn tab Tài sản => Quyền mua và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện giao dịch.

KH có thể lựa chọn khối lượng quyền mua và thực hiền từ một đến nhiều lần cho tới khi hết số lượng quyền mua.

Lưu ý: Quyền mua sẽ được hiển thị vào ngày bắt đầu thời gian đăng ký quyền mua theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Khách hàng có thể tra cứu bằng cách theo dõi thông tin tại link: https://www.vsd.vn/vi/

Last updated