ENTRADE X
Search
K

Tra cứu trên app EntradeX

KH chọn tab Menu (tab 3 dòng kẻ ngoài cùng bên phải) rồi chọn Tra cứu lịch sử để tra cứu các thông tin về Lịch sử khớp lệnh, Lịch sử giao dịch tiền, Lịch sử trứng vàng, Lãi lỗ đã thực hiện, Tra cứu chi tiết Deal và Tra cứu quyền trong thời gian 12 tháng trở lại.

1. Lịch sử khớp lệnh

KH lựa chọn thời gian, tiểu khoản và tab Cơ sở hoặc Phái sinh để xem lịch sử khớp lệnh.

2. Lịch sử giao dịch tiền

KH lựa chọn thời gian, tiểu khoản và tab Cơ sở hoặc Phái sinh để xem lịch sử khớp lệnh. Tại lịch sử giao dịch tiền phái sinh, KH có thể chọn tab Tất cả, Thành công, Thất bại, Chờ xử lý để lọc theo trạng thái các lệnh nộp/rút cọc.

3. Lịch sử giao trứng vàng

KH có thể lựa chọn thời gian, tab Tất cả, Đang ấp, Đã đóng.

4. Lãi lỗ đã thực hiện

KH lựa chọn thời gian, tiểu khoản để xem lãi lỗ đã thực hiện (chỉ áp dụng cho giao dịch cơ sở.)

5. Tra cứu chi tiết deal

KH chọn thời gian, tiểu khoản, có thể lọc theo trạng thái: Tất cả, Đang mở, Đã đóng Tại tab cơ sở có thể lọc theo mã

6. Tra cứu quyền

KH lựa chọn Tiểu khoản, Mã, loại sự kiện quyền, theo trạng thái để tra cứu.