Qua Web

https://entradex.dnse.com.vn/

  • Bước 1: KH chọn Giao dịch tiền -> Chuyển tiền

  • Bước 2: Chọn Chuyển tiền ra Ngân hàng -> Ứng tiền

  • Bước 3: Điền thông tin và xác nhận: Màn hình hiển thị số tiền tối đa được ứng và KH có thể xem chi tiết phí ứng từng ngày. Sau đó KH chọn Tiếp tục để nhập mã OTP và Xác nhận

Last updated