ENTRADE X
Search
K

Lệnh điều kiện trên App

Stop Order là lệnh mua hoặc bán tại mức giá xác định trước. Khi giá thị trường thỏa mãn mức giá điều kiện đã cài đặt, lệnh sẽ được kích hoạt.
ĐẶT LỆNH ĐIỀU KIỆN
Khách hàng sau khi chọn mã cổ phiếu quan tâm, chọn tab "Lệnh điều kiện"
VD trên hình: Lệnh điều kiện mua 100 cổ phiếu SHB với giá 11.000 khi giá thị trường lớn hơn hoặc bằng 10.500, thời hạn đến 14:30 ngày 08/12/2022
KH thao tác:
 • Điền giá điều kiện (khi giá >= hoặc =<)
 • Chọn loại lệnh kích hoạt: LO, MP...
 • Điền giá đặt
 • Điền khối lượng
 • Thời gian hết ngày: Giờ và ngày cụ thể
 • Chọn lệnh mua/bán
Lưu ý:
 • Giá đặt: Giá cổ phiếu ghi theo định dạng được hiển thị là tối đa 2 chữ số sau dấu phảy.
 • Khối lượng: mỗi lần đặt lệnh số lượng cổ phiếu phải tròn 100 đơn vị (Phần tiền mặt khả dụng chính là số tiền tối đa khách hàng có thể dụng để mua CP)
KH kiểm tra lại các thông tin của lệnh, sau khi thấy chính xác, chọn "Xác nhận".
Nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS hoặc lấy mã SmartOTP trên app EntradeX để xác nhận lệnh.
Ngay sau khi đặt lệnh thành công, lệnh sẽ được vào sổ lệnh điều kiện với trạng thái chờ kích hoạt. KH có thể chọn hủy lệnh đã đặt. Lệnh sau khi khớp sẽ được cập nhật luôn vào danh mục nắm giữ của KH.
Khi giá trên thị trường thỏa mãn điều kiện của lệnh điều kiện thì lệnh sẽ chuyển từ trạng thái "Chờ kích hoạt" sang "Đã kích hoạt" tại sổ lệnh điều kiện. Lệnh điều kiện sẽ được kích hoạt trong phiên liên tục.
Khi lệnh điều kiện được kích hoạt, tại sổ lệnh sẽ có 1 lệnh với mức giá đặt và khối lượng tương đương với lệnh điều kiện có trạng thái "Chờ khớp". Khách hàng có thể thực hiện sao chép, sửa hay hủy lệnh.
Lưu ý:
 • Lệnh điều kiện được kích hoạt trong phiên sẽ có thời hạn đến hết ngày giao dịch. Nếu hết ngày giao dịch mà lệnh chưa được khớp thì lệnh sẽ hết hiệu lực.
 • Lệnh điều kiện sẽ hết hiệu lực khi hết thời gian cài đặt mà lệnh chưa được kích hoạt, chưa được khớp khi đã hết ngày giao dịch hoặc do có sự kiện quyền.
 • KH sẽ nhận được thông báo ở mục Giao dịch chứng khoán - thuộc Màn hình Tin nhắn khi lệnh điều kiện hết hiệu lực do mã có sự kiện quyền, quá thời gian kích hoạt.
 • Lệnh sẽ bị từ chối khi không đủ sức mua, sức bán. KH nhấn vào biểu tượng
  để xem cụ thể lý do lệnh bị từ chối