ENTRADE X
Search…
Chuyển Tiền/Chứng khoán nội bộ
Để chuyển tiền hoặc chứng khoán giữa các tiểu khoản với nhau, Khách hàng thực hiện theo các bước sau:
1. Chọn Giao dịch tiền --> Chuyển tiền giữa các tiểu khoản.
2. Chọn tiểu khoản chuyển, tiểu khoản nhận
3. Điền số tiền cần chuyển và xác nhận yêu cầu.
Last modified 1mo ago
Copy link