ENTRADE X
Search…
Chuyển Tiền/Chứng khoán nội bộ
Để chuyển tiền hoặc chứng khoán giữa các tiểu khoản với nhau, Khách hàng thực hiện theo các bước sau:
1. Chọn Tiện ích --> Nộp và Chuyển tiền/Chuyển chứng khoán.
2. Chọn tiểu khoản chuyển, tiểu khoản nhận
3. Điền số tiền/chứng khoán cần chuyển và xác nhận yêu cầu.
Copy link