Chuyển Tiền/Chứng khoán nội bộ

Để chuyển tiền hoặc chứng khoán giữa các tiểu khoản với nhau, Khách hàng thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn Mục Tiện ích --> Chuyển tiền/Chuyển chứng khoán.

2. Chọn tiểu khoản nhận tiền/chứng khoán

3. Điền số tiền/chứng khoán muốn chuyển và xác nhận yêu cầu.

Giao diện chuyển tiền
Giao diện chuyển chứng khoan