ENTRADE X
Search
K

Chuyển Tiền và Chứng khoán nội bộ

  1. 1.
    Để chuyển tiền giữa các tiểu khoản với nhau, Khách hàng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chọn Giao dịch tiền --> Chuyển tiền
Bước 2: Chọn Chuyển tiền giữa các tiểu khoản
Bước 3: Chọn tiểu khoản chuyển, tiểu khoản nhận
Bước 4: Điền số tiền cần chuyển và xác nhận yêu cầu.
2. Để chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản với nhau, Khách hàng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chọn Tài sản -> Chuyển chứng khoán
Bước 2: Chọn tiểu khoản chuyển, tiểu khoản nhận
Bước 3: Điền mã chứng khoán và số lượng cần chuyển, sau đó xác nhận yêu cầu