Hủy lệnh trên App

Có 2 cách để hủy lệnh trên App

Cách 1: Tại màn hình sổ lệnh, chọn lệnh bằng thao tác giữ và kéo sang trái rồi chọn "Hủy"

Last updated