Đăng ký quyền mua

Quyền mua cổ phiếu là quyền dành cho các cổ đông mua một số lượng cổ phiếu nhất định với mức giá thấp hơn giá hiện hành trên thị trường của cổ phiếu đó.

KH nếu có trong danh sách chốt quyền mua chứng khoán của doanh nghiệp thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin các mã mà KH có thể đăng ký quyền mua.

Ở trên ứng dụng Entrade X, KH chọn tab Sở hữu --> Quyền mua để truy cập tính năng này.

KH có thể lựa chọn khối lượng quyền mua và thực hiện từ một đến nhiều lần cho tới khi hết số lượng quyền mua.

Lưu ý: Quyền mua sẽ được hiển thị vào ngày bắt đầu thời gian đăng ký quyền mua theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Khách hàng có thể tra cứu bằng cách theo dõi thông tin tại link: https://www.vsd.vn/vi/

Với giao dịch trên web, KH chọn tab Tài sản --> Quyền mua để có thể thực hiện giao dịch.

Last updated