III. Huỷ liên kết

1. Thực hiện trên App

  • Khách hàng chọn thông tin ngân hàng liên kết -> chọn Huỷ liên kết để huỷ kết nối với ngân hàng

2. Thực hiện trên Web

  • KH chọn thông tin ngân hàng liên kết -> chọn Huỷ liên kết để huỷ kết nối với ngân hàng

Last updated