II. Nộp tiền Chứng khoán thông qua Ngân hàng đã liên kết

Lưu ý:

 • Lệnh nộp tiền dưới 100 triệu, Khách hàng sử dụng SMS OTP

 • Lệnh trên 100 triệu, KH nhập SmartOTP từ Ứng dụng của BIDV

1. Thực hiện trên App

Bước 1: Tại Menu chọn Liên kết ngân hàng, chọn ngân hàng đang liên kết muốn thực hiện chuyển tiền hoặc đi từ menu Nộp tiền -> Nộp tiền qua liên kết

 • Chọn tiểu khoản muốn tăng tiền (nếu Khách hàng có nhiều tiểu khoản)

 • Nhập số tiền cần chuyển sang Tài khoản chứng khoán

 • Chọn Nguồn nộp tiền (mặc định là BIDV do BIDV có phần liên kết)

 • Chọn Tiếp tục để chuyển sang màn hình kiểm tra lại thông tin giao dịch

Bước 2:

 • Kiểm tra thông tin chuyển khoản -> chọn Xác nhận -> nhập mã Xác thực OTP (gửi qua SMS, hoặc lấy mã Smart OTP ở trên ứng dụng BIDV) để xác nhận giao dịch

 • Hoàn tất giao dịch tăng tiền chứng khoán

2. Thực hiện trên Web

Bước 1: Tại thanh menu chọn Giao dịch tiền -> chọn Nộp tiền qua liên kết

 • Chọn tiểu khoản muốn tăng tiền (nếu Khách hàng có nhiều tiểu khoản)

 • Nhập số tiền cần chuyển sang Tài khoản chứng khoán

 • Chọn Nguồn nộp tiền (mặc định là BIDV do BIDV có phần liên kết)

 • Chọn Tiếp tục để chuyển sang màn hình kiểm tra lại thông tin giao dịch

Bước 2:

 • Kiểm tra thông tin chuyển khoản -> chọn Xác nhận -> nhập mã Xác thực OTP (gửi qua SMS, hoặc lấy mã SmartOTP ở trên ứng dụng BIDV) để xác nhận giao dịch

 • Hoàn tất giao dịch tăng tiền chứng khoán

Last updated