Tài sản ròng

Tài sản ròng biểu thị tổng tài sản của nhà đầu tư tại DNSE, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiểu.

Tài sản ròng sẽ được cập nhật thay đổi theo thời gian thực dựa vào sự tăng giảm về mặt giá trị của các cổ phiếu nắm giữ.

Nhà đầu tư có thể thực hiện Nộp tiền từ màn hình Theo dõi, mục Tài sản bằng cách nhấn vào biểu tượng nút "+" trên màn hình.

Khi nhấn vào nút "+", màn hình thông tin nộp tiền sẽ xuất hiện, bao gồm các thông tin cơ bản cần thiết cho thao thác nộp tiền bao gồm:

  • Thông tin Ngân hàng của tài khoản nhận (số tài khoản, tên đơn vị thụ hưởng)

  • Nội dung chuyển khoản

Last updated