ENTRADE X
Search…
⌃K

Màn hình Tin nhắn

Message
Trong màn hình Tin nhắn, Khách hàng sẽ được cập nhật các thông báo với các mục:
  • AI Broker: Thông tin nhập đập thị trường
  • Thông báo - Cập nhật: Thông báo DNSE cập nhật
  • Trứng vàng: Thông báo Ấp trứng thành công, Trứng sắp đáo hạn và Tái tục Trứng
  • Giao dịch tiền: Thông báo Nộp tiền. chuyển tiền giao dịch, chuyển tiền ra ngân hàng
  • Quản trị rủi ro: Thông báo trạng thái Deal và các khoản vay
  • Giao dịch chứng khoán: Thông báo chi tiết lệnh gửi lên Sở, lệnh khớp, hủy lệnh thành công, lệnh hết hiệu lực
  • Quà tặng - Ưu đãi: Ví dụ giới thiệu mở tài khoản thành công...
Trong màn hình Tin nhắn, Khách hàng sẽ được cập nhật các thông báo với các mục: