4.1. Danh sách gói vay

  • Lấy thông tin gói vay, gói vay sẽ được dùng để đặt lệnh

  • Gói vay là khái niệm của DNSE định nghĩa để hỗ trợ phân biệt các tỷ lệ ký quỹ khi đặt lệnh (margin, không margin)

Path param

Field

Type

Description

account

Mã tiểu khoản

Resquest header

Field

Type

Description

Authorization

Bearer <JWT token>

Resquest body

Field

Type

Description

N/A

Response body

Field

Type

Description

loanPackages

Loan Package List

Danh sách các gói vay

Loan Package

Field

Type

Description

id

Double

Mã gói vay

name

String

Tên gói vay

type

String

Loại gói vay. M: Margin, N: không vay

initialRate

Double

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

maintenanceRate

Double

Tỷ lệ duy trì (call margin)

liquidRate

Double

Tỷ lệ xử lý (bán xử lý)

interestRate

Double

Lãi suất margin (%/năm)

preferentialPeriod

Double

Thời gian ưu đãi lãi suất margin

preferentialInterestRate

Double

Lãi suất margin trong thời gian ưu đãi

term

Double

Kỳ hạn vay margin

allowExtendLoanTerm

Double

Tài sản ròng

allowEarlyPayment

Double

Tiền chờ về

brokerFirmBuyingFeeRate

Double

Phí mua DNSE thu

brokerFirmSellingFeeRate

Double

Phí bán DNSE thu

transferFee

Double

Phí chuyển chứng khoán do sở thu

description

Double

Mô tả

symbols

Double

Danh sách mã áp dụng gói vay, nếu trống có nghĩa áp dụng cho tất cả các mã

curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/accounts/<account>/loan-packages' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'

Last updated