ENTRADE X
Search
K

5.2. Sức mua, sức bán

Lấy thông tin sức mua sức bán tối đa theo tiểu khoản, mã, giá và gói vay

Path param

Field
Type
Description
account
Mã tiểu khoản

Query param

Field
Type
Description
loanPackageId
Mã gói vay (lấy Mã gói vay cần trong danh sách gói vay mục 5.1)
symbol
Mã, ví dụ: VN30F2306
price
Giá

Resquest header

Field
Type
Description
Authorization
Bearer <JWT token>

Resquest body

Field
Type
Description
N/A

Response body

Field
Type
Description
investorAccountId
String
Mã tiểu khoản
ppse
Double
Sức mua
price
Double
Giá tính sức mua
qmaxLong
Double
Số lượng mua tối đa (LONG)
qmaxShort
Double
Số lượng bán tối đa (SHORT)
cURL
curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/accounts/<account>/derivative-ppse?symbol=<symbol>&price=<price>&loanPackageId=<loanPackageId>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'