5.3. Đặt lệnh

Resquest header

Field

Type

Description

Authorization

Bearer <JWT token>

Trading-Token

Trading-token lấy ở xác thực bước 2 (Mục 2.2)

Resquest body

Field

Type

Description

symbol

String

Mã ví dụ VN30F2306

side

String

Lệnh mua: NB, Lệnh bán:NS

orderType

String

Loại lệnh: LO/ /MTL/ATO/ATC/MOK/MAK

price

Double

Giá

quantity

Double

Khối lượng đặt

loanPackageId

Double

Mã gói vay, lấy gói vay muốn đặt từ api danh sách gói vay

accountNo

String

Mã tiểu khoản

Response body

Field

Type

Description

id

integer

Số hiệu lệnh

side

string

Lệnh Mua/Bán thuộc các giá trị sau:

- NB: Mua

- NS: Bán

accountNo

string

Số tiểu khoản

investorId

string

Mã Khách hàng

symbol

string

price

number

Giá đặt

quantity

integer

Khối lượng đặt

orderType

string

Loại lệnh, thuộc các giá trị sau:

- LO: lệnh giới hạn

- MTL: lệnh thị trường

- ATC/ATO: lệnh khớp phiên định kỳ đóng cửa/mở cửa

- PLO: lệnh khớp lệnh sau giờ

orderStatus

string

Trạng thái lệnh, thuộc các giá trị sau đây:

- pending: chờ gửi

- pendingNew: chờ gửi

- new: chờ khớp

- partiallyFilled: khớp một phần

- filled: khớp toàn bộ

- rejected: bị từ chối

- expired: bị hết hạn trong phiên

- doneForDay: lệnh hết hiệu lực khi hết phiên

fillQuantity

integer

Khối lượng đã khớp

lastQuantity

integer

Khối lượng của lần khớp gần nhất của lệnh

lastPrice

number

Giá khớp của lần khớp gần nhất của lệnh

averagePrice

double

Giá khớp trung bình của lệnh

transDate

string

Ngày giao dịch, theo định dạng ISO UTC 8601 format date

Ví dụ: 2022-07-15

createdDate

string

Thời điểm (ngày giờ) đặt lệnh, theo định dạng ISO UTC 8601 format datetime

Ví dụ: 2022-07-15T10:00:00.111+07:00

modifiedDate

string

Thời điểm (ngày giờ) thay đổi cuối cùng của lệnh

taxRate

double

Tỷ lệ thuế lệnh chịu

feeRate

double

Tỷ lệ phí lệnh chịu

leaveQuantity

integer

Khối lượng chưa khớp của lệnh

canceledQuantity

integer

Khối lượng đã huỷ của lệnh

priceSecure

double

Giá cọc cho lệnh

custody

string

Số lưu ký của tiểu khoản đặt lệnh

channel

string

Kênh đặt lệnh

loanPackageId

integer

Id gói vay

initialRate

number

Tỷ lệ ký quỹ theo gói vay tương ứng với lệnh

error

string

Mã lỗi

curl --location --request POST 'https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/derivative/orders' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>' \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'trading-token: <trading_token_from_step_2.2>' \
--data '{"symbol":"<your_symbol>","side":"<your_order_side>","orderType":"<your_order_type>","price":<your_order_price>,"quantity":<your_order_quantity>,"loanPackageId":<your_order_loan_package>,"accountNo":"<your_account>"}'

Last updated