1. Giới thiệu chung

1.1 Mục đích của tài liệu

Tài liệu mô tả thông tin giá thị trường được DNSE publish. Cấu trúc message và các thông tin đặc tả kèm theo.

1.2 Phạm vi của tài liệu

  • Tài liệu được sử dụng dưới sự trao đổi hợp pháp giữa Đối tác và DNSE. Mọi thông tin được mô tả trong tài liệu này cần được Đối tác cam kết bảo mật theo quy định yêu cầu bảo mật do DNSE ban hành.

  • DNSE đảm bảo về sự đúng đắn và không có sai lệch về thông tin được mô tả.

Last updated