2. Đặc tả thông tin các message

Hệ thống DNSE đẩy event real-time ra MQTT. Đối tác tích hợp qua WSS protocol. Cấu trúc message đẩy ra dưới dạng json

Last updated