2.1. Môi trường

Với các topic public không cần authentication:

Host

wss://datafeed-lts.dnse.com.vn

Port

443

Path

/wss

ClientID

<dnse-price-json-mqtt-ws-sub>-<username>-<random_sequence>

Username

Lấy từ trường investorId trong phần 2.1.b

Password

Lấy từ trường token trong phần 2.1.a

a. Đăng nhập

Resquest Header

FieldTypeDescription

N/A

Resquest Body

FieldTypeDescription

Username

String

ID đăng nhập: Email hoặc Số điện thoại hoặc Số lưu ký

Password

String

Mật khẩu

Response Body

FieldTypeDescription

Token

String

JWT token (có hiệu lực trong 8 tiếng

b. Thông tin tài khoản

Resquest Header

FieldTypeDescription

Authorization

Bearer Bearer <JWT token>

Bearer <JWT token> -> lấy JWT token từ mục 2.1.a

Resquest Body

FieldTypeDescription

N/A

OK

Response Body

FieldTypeDescription

InvestorId

String

Mã khách hàng

Name

String

Họ và tên

CustodyCode

String

Số lưu ký

Mobile

String

Số điện thoại

Email

String

Email

<others>

Last updated