ENTRADE X
Search
K

2.1. Môi trường

Với các topic public không cần authentication:
Host
wss://datafeed-lts.dnse.com.vn
Port
443
Path
/wss
ClientID
<dnse-price-json-mqtt-ws-sub>-<username>-<random_sequence>
Username
Lấy từ trường investorId trong phần 2.1.b
Password
Lấy từ trường token trong phần 2.1.a

a. Đăng nhập

Resquest Header

Field
Type
Description
N/A

Resquest Body

Field
Type
Description
Username
String
ID đăng nhập: Email hoặc Số điện thoại hoặc Số lưu ký
Password
String
Mật khẩu

Response Body

Field
Type
Description
Token
String
JWT token (có hiệu lực trong 8 tiếng

b. Thông tin tài khoản

Resquest Header

Field
Type
Description
Authorization
Bearer Bearer <JWT token>
Bearer <JWT token> -> lấy JWT token từ mục 2.1.a

Resquest Body

Field
Type
Description
N/A
OK

Response Body

Field
Type
Description
InvestorId
String
Mã khách hàng
Name
String
Họ và tên
CustodyCode
String
Số lưu ký
Mobile
String
Số điện thoại
Email
String
Email
<others>