2.2. Topics

Stock Info

plaintext/quotes/stock/SI/{symbol}

Top Price

plaintext/quotes/stock/TP/{symbol}

Session

plaintext/quotes/session/{exchangeCode}

Market Index

plaintext/quotes/index/MI/{marketID}

OHLC

plaintext/quotes/{type}/OHLC/{resolution}/{symbol}

Tick

plaintext/quotes/stock/tick/{symbol}

FieldTypeDescription

Symbol

String

Mã chứng khoán

ExchangeCode

String

Mã sàn:

 • HSX: Sàn HCM

 • HNX: Sàn HN

 • UPCOM: Sàn Upcom

MarketID

String

Mã Index:

 • VN30

 • VNALLSHARE

 • VNINDEX

 • HNX30

Type

String

Loại OHLC:

 • stock: mã CK cơ sở

 • index: chỉ số thị trường

 • derivative: mã CK phái sinh

Resolution

String

Resolution của OHLC:

 • 1: Phút

 • 1H: Giờ

 • 1D: Ngày

 • W: Tuần

Cấu trúc message được nhận qua WebSocket. Định dạng JSON

TypePayloadMô tảTopic MQTT

MARKET_INDEX

MarketIndex

Chứa thông tin chỉ số

Market Index

STOCK_INFO

StockInfo

Chứa thông tin giá của mã

Stock Info

TOP_PRICE

TopPrice

Chứa thông tin Bid/Offer

Top Price

TRADING_SESSION

Session

Chứa thông tin thay đổi phiên

Session

OHLC

OHLC

Thông tin nến

OHLC

TICK

Tick

Thông tin khớp lệnh

Tick

Chi tiết message xem tại file 1. DNSE MDDS System.xlsx đính kèm.

(MQTT X client dùng để test kết nối: https://www.emqx.com/en/try?product=MQTTX)

Last updated