ENTRADE X
Search
K

2.2. Topics

Stock Info
plaintext/quotes/stock/SI/{symbol}
Top Price
plaintext/quotes/stock/TP/{symbol}
Session
plaintext/quotes/session/{exchangeCode}
Market Index
plaintext/quotes/index/MI/{marketID}
OHLC
plaintext/quotes/{type}/OHLC/{resolution}/{symbol}
Tick
plaintext/quotes/stock/tick/{symbol}
Field
Type
Description
Symbol
String
Mã chứng khoán
ExchangeCode
String
Mã sàn:
 • HSX: Sàn HCM
 • HNX: Sàn HN
 • UPCOM: Sàn Upcom
MarketID
String
Mã Index:
 • VN30
 • VNALLSHARE
 • VNINDEX
 • HNX30
Type
String
Loại OHLC:
 • stock: mã CK cơ sở
 • index: chỉ số thị trường
 • derivative: mã CK phái sinh
Resolution
String
Resolution của OHLC:
 • 1: nến phút
 • 60: nến giờ
 • 1D: nến ngày
 • W: nến tuần
Cấu trúc message được nhận qua WebSocket. Định dạng JSON
Type
Payload
Mô tả
Topic MQTT
MARKET_INDEX
MarketIndex
Chứa thông tin chỉ số
Market Index
STOCK_INFO
StockInfo
Chứa thông tin giá của mã
Stock Info
TOP_PRICE
TopPrice
Chứa thông tin Bid/Offer
Top Price
TRADING_SESSION
Session
Chứa thông tin thay đổi phiên
Session
OHLC
OHLC
Thông tin nến
OHLC
TICK
Tick
Thông tin khớp lệnh
Tick
Chi tiết message xem tại file 1. DNSE MDDS System.xlsx đính kèm.
1. DNSE MDDS System.xlsx
23KB
Binary
(MQTT X client dùng để test kết nối: https://www.emqx.com/en/try?product=MQTTX)
2. json_sub_wss_v5.py
3KB
Binary