Cài đặt đảo nợ cho Deal

I. Giới thiệu tính năng

Hiện tại đối với các deal có sử dụng tiền vay, khi bán thành công cổ phiếu, hệ thống sẽ tạm giữ một phần tiền chờ về để đảm bảo cho các khoản vay ban đầu, bao gồm cả phần gốc và lãi, gọi là Nợ dự thu.

Tuy nhiên, tính năng Đảo nợ cho Deal sẽ dự thu toàn bộ tiền bán chờ về để hoàn trả các khoản nợ của Deal đó. Nếu Deal có nhiều khoản vay, hệ thống sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các khoản vay đó và thực hiện: trả hết các khoản nợ được ưu tiên hơn, rồi mới đến các khoản nợ khác.

Lưu ý:

Để sắp xếp thứ tự ưu tiên, các khoản vay sẽ được phân loại thành 2 nhóm:

  • Nhóm sắp đáo hạn: Bao gồm các khoản vay chỉ còn tối đa 7 ngày là đáo hạn.

  • Nhóm chưa đáo hạn: Bao gồm các khoản vay còn nhiều hơn 7 ngày mới đáo hạn.

Nguyên tắc sắp xếp thứ tự ưu tiên:

  • Các khoản vay trong nhóm sắp đáo hạn sẽ được ưu tiên trả trước nhóm chưa đáo hạn, và trả theo nguyên tắc đáo hạn trước trả trước. Nếu 2 hoặc nhiều khoản vay cùng ngày đáo hạn thì ưu tiên trả nợ khoản vay với lãi suất cao hơn.

  • Đối với nhóm chưa đáo hạn, các khoản vay sẽ được trả theo nguyên tắc lãi suất khoản nào cao hơn trả trước. Nếu 2 hoặc nhiều khoản vay có cùng lãi suất thì ưu tiên trả nợ khoản vay nào gần ngày đáo hạn hơn.

II. Cài đặt tính năng

1. Trên Web

Tại tab Đặt lệnh, chọn Deal nắm giữ, chọn Cài đặt tự động trả nợ, bật tính năng Đảo nợ tất cả deal đang sở hữu hoặc từng deal muốn đảo nợ.

2. Trên App

Tại màn hình Sở hữu, chọn tab Deal, chọn Cài đặt tự động trả nợ, bật tính năng Đảo nợ tất cả deal đang sở hữu hoặc từng deal muốn đảo nợ.

Last updated