ENTRADE X
Search
⌃K

Trả nợ Deal chủ động

(Manual)
Khi Khách hàng có tiền mặt, để thực hiện trả nợ Deal và nâng tỉ lệ Deal, KH có thể thực hiện 2 bước đơn giản sau đây:

Bước 1: Chọn vào Deal muốn trả nợ, chọn "Trả nợ"

Bước 2: Điền số tiền muốn trả nợ và "Xác nhận"

Màn hình sẽ hiển thị số tiền khả dụng có thể dùng cho trả nợ Sau khi điền số tiền KH có thể chọn "Chi tiết" để xem chi tiết số tiền được phân bổ vào trả nợ gốc và nợ lãi.
Ngay khi KH thực hiện trả nợ thành công, tỷ lệ Deal sẽ được cập nhật trên ứng dụng của Khách hàng.