ENTRADE X
Search
K

Ứng sức mua DEAL chủ động

I. ỨNG SỨC MUA TỪ DEAL LÀ GÌ?
Ứng sức mua từ Deal khác là dịch vụ tiện ích có thu phí do DNSE cung cấp cho Khách hàng khi đặt lệnh mở Deal mới hoặc mua thêm. Sức mua khi đó được tính từ (1) Tiền mặt hiện có của tài khoản; (2) Tiền chờ về của tài khoản và (3) Sức mua từ Deal khác.
Sức mua ứng thêm từ các Deal sẽ chịu mức phí dịch vụ theo quy định của DNSE và chịu lãi suất theo chính sách của Deal được ứng.
II. CÔNG THỨC ỨNG SỨC MUA TỪ DEAL
Số tiền có thể ứng sức mua từ Deal = Khối lượng mở * Giá thị trường * (1 - tỷ lệ ứng sức mua) - Nợ - Lãi vay - Phí thuế tạm tính - Phí mua
Ví dụ
Mở Deal mua 1000 ACB với các thông tin như sau:
  • Giá 30,000 VND
  • Tỷ lệ ký quỹ 50% (lãi suất 13% - tương đương 0.0356%/ngày)
  • Tỷ lệ ứng sức mua = 52%
  • Vốn vay = 15,000,000 VND
  • Số ngày tính lãi vay: 2
  • Lãi = Vốn vay * Lãi suất theo ngày* Số ngày tính lãi vay= 15,000,000*0.0356%*2 = 10,680 VND
  • Phí thuế tạm tính = 61,550 VND
  • Phí mua = 26,250 VND
Khi giá thị trường = 35,000 VND thì số tiền có thể ứng được tính theo công thức sau: Số tiền có thể ứng = 1,000 * 35,000 * (1 - 0.52) - 15,000,000 - 10,680 - 61,550 - 26,250 = 1,701,520 VND.
III. ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA ỨNG SỨC MUA TỪ DEAL
Số tiền ứng sức mua từ DEAL được tính theo giá thị trường cập nhật liên tục.
IV. CÁCH ỨNG SỨC MUA TỪ DEAL
Bước 1: Chọn giao dịch: Menu --> Chuyển tiền --> Ứng sức mua từ Deal
Bước 2: Chọn tiểu khoản cần Ứng
Bước 3: Điền số tiền cần Ứng
Lúc này hệ thống sẽ tự tính số phí Ứng và deal được lựa chọn để Ứng trên tài khoản của Khách hàng.
Bước 4: Xác nhận giao dịch
Khách hàng nhập SMS OTP hoặc Smart OTP để xác nhận giao dịch.
Sau khi xác nhận giao dịch, số tiền vừa Ứng sẽ được cộng vào tiền mặt trên tài khoản của KH.