ENTRADE X
Search
K

Ứng sức mua DEAL - Chủ động

1. ỨNG SỨC MUA TỪ DEAL LÀ GÌ?
Ứng sức mua từ Deal khác là dịch vụ tiện ích có thu phí do DNSE cung cấp cho Khách hàng khi đặt lệnh mở Deal mới hoặc mua thêm. Sức mua khi đó được tính từ (1) Tiền mặt hiện có của tài khoản; (2) Tiền chờ về của tài khoản và (3) Sức mua từ Deal khác.
Sức mua ứng thêm từ các Deal sẽ chịu mức phí dịch vụ theo quy định của DNSE và chịu lãi suất theo chính sách của Deal được ứng.
Điểm đặc biệt của tính năng là số tiền ứng sức mua từ DEAL được tính theo giá thị trường cập nhật liên tục.
2. CÔNG THỨC ỨNG SỨC MUA TỪ DEAL
Số tiền có thể ứng sức mua từ Deal = Khối lượng mở * Giá thị trường * (1 - tỷ lệ ứng sức mua) - Nợ - Lãi vay - Phí thuế tạm tính - Phí mua
Ví dụ
Mở Deal mua 1000 ACB với các thông tin như sau:
  • Giá 30,000 VND
  • Tỷ lệ ký quỹ 50% (lãi suất 11.5% - tương đương 0.0315%/ngày)
  • Tỷ lệ ứng sức mua = 51%
  • Vốn vay = 15,000,000 VND
  • Số ngày tính lãi vay: 2
  • Lãi = Vốn vay * Lãi suất theo ngày* Số ngày tính lãi vay= 15,000,000*0.0315%*2 = 9,450 VND
  • Phí thuế tạm tính = 61,550 VND
  • Phí mua = 26,250 VND
Khi giá thị trường = 35,000 VND thì số tiền có thể ứng được tính theo công thức sau:
Số tiền có thể ứng = 1,000 * 35,000 * (1 - 0.51) - 15,000,000 - 9,450 - 61,550 - 26,250 = 2,052,750 VND.
3. CÁCH ỨNG SỨC MUA TỪ DEAL
3.1. Thực hiện trên app
3.1.1. Ứng sức mua theo hệ thống Hệ thống sẽ tự động lựa chọn các deal để ứng sức mua, giải ngân theo thứ tự: deal tiền mặt, deal vay đang có lãi, deal vay lãi suất thấp để có lợi cho khách hàng.
Bước 1: Chọn Menu -> Chuyển tiền -> Ứng sức mua từ Deal
Bước 2: Chọn tiểu khoản, nhập số tiền cần ứng Lúc này hệ thống sẽ tự phân bổ số tiền cần ứng đến các deal phù hợp, tính toán phí ứng.
Bước 3: Kiểm tra thông tin, xác nhận giao dịch
Sau khi xác nhận giao dịch, số tiền vừa Ứng sẽ được cộng vào tiền mặt trên tài khoản của KH.
3.1.1. Ứng sức mua theo DEAL tự chọn Khách hàng có thể chủ động lựa chọn Deal muốn ứng sức mua.
Bước 1: Tại màn hình Deal sở hữu, lựa chọn deal cần ứng sức mua, chọn Ứng ngay
Bước 2: Nhập sức mua cần ứng, chọn tiếp tụcxác nhận giao dịch
Giao dịch thành công, KH có thể kiểm tra ở mục tin nhắn Giao dịch tiền.
3.2. Thực hiện trên Web
Tại tab Giao dịch tiền -> chọn Chuyển tiền
Chọn tab Ứng sức mua DEAL, nhập Số tiền cần ứng, chọn Tiếp tục
Chọn Tiếp tục và xác nhận OTP
Sau khi xác nhận giao dịch, số tiền ứng thành công sẽ được cộng vào tiền mặt trên tài khoản của KH.