10. DNSE_HD Saco và KH hủy đồng hành

HƯỚNG DẪN SACO VÀ KHÁCH HÀNG HỦY ĐỒNG HÀNH

Lưu ý: Ngay khi có Yêu cầu Hủy bạn đồng hành, để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, SACO chỉ còn quyền xem thông tin tài khoản và hệ thống sẽ tạm khóa quyền giao dịch của SACO trên tài khoản Khách hàng. Các yêu cầu Hủy nếu không được xác nhận sau 24 giờ, hệ thống sẽ tự động Hủy bạn đồng hành theo đề nghị.

I. SACO tạo yêu cầu hủy đồng hành

1. Bạn đồng hành đầu tư gửi yêu cầu hủy đồng hành

Bước 1: Đăng nhập

Bạn đồng hành đăng nhập vào tài khoản của mình trên web Entrade X -> chọn “Tiện ích" -> chọn “Quản lý khách hàng

Bước 2: Vào trang danh sách khách hàng và chọn khách hàng muốn huỷ đồng hành

Bước 3: Xác nhận yêu cầu hủy đồng hành

Bước 4: Điền OTP

Bước 5: Kiểm tra lại yêu cầu của mình trong trang danh sách yêu cầu và thông báo với khách hàng để xác nhận yêu cầu

Lưu ý: Sau khi xác nhận thành công hệ thống sẽ gửi email đến khách hàng và SACO để thông báo là đã hủy đồng hành thành công

2. Khách hàng xác nhận yêu cầu hủy bạn đồng hành

Bước 1: Đăng nhập

  • Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên ứng dụng Entrade X

  • Yêu cầu hủy đồng hành sau khi được gửi khách hàng có 2 cách để xác nhận

Cách 1: Vào màn “Tin nhắn” → Vào “Thông báo - Cập nhật” → Chọn xem chi tiết

Cách 2: Vào màn “Menu” → Chọn banner “Được đồng hành cùng

Bước 2: Kiểm tra thông tin yêu cầu hủy đồng hành và chọn xác nhân hủy

Bước 3: Điền OTP

Bước 4: Thành công kết nối với bạn đồng hành

Lưu ý: Sau khi xác nhận thành công hệ thống sẽ gửi email đến khách hàng và SACO để thông báo là đã hủy đồng hành thành công

II. Khách hàng tạo yêu cầu hủy đồng hành

1. Khách hàng gửi yêu hủy đồng hành

Bước 1: Đăng nhập

  • Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên ứng dụng Entrade X

  • Vào màn “Menu” → Chọn banner “Được đồng hành cùng

Bước 2: Chọn hủy đồng hành

Bước 3: Xác nhận yêu cầu hủy đồng hành

Bước 4: Điền OTP

Bước 5: Yêu cầu hủy đồng hành được gửi thành công và thông báo bạn đồng hành xác nhận

Lưu ý: Sau khi xác nhận thành công hệ thống sẽ gửi email đến khách hàng và SACO để thông báo là đã hủy đồng hành thành công

2. SACO xác nhận yêu cầu hủy đồng hành

Bước 1: Đăng nhập

SACO đăng nhập vào tài khoản của mình trên web Entrade X -> chọn “Tiện ích" -> chọn “Quản lý khách hàng”

Bước 2: Vào trang danh sách yêu cầu và chọn xác nhận hủy

Bước 3: Xác nhận yêu cầu hủy đồng hành

Bước 4: Điền OTP

Bước 5: Kiểm tra lại trạng thái yêu của trong trang danh sách yêu cầu

Bước 6: Kiểm tra khách hàng đã biến mất khỏi danh sách khách hàng chưa bằng cách tìm kiếm khách hàng

Lưu ý: Sau khi xác nhận thành công hệ thống sẽ gửi email đến khách hàng và SACO để thông báo là đã hủy đồng hành thành công

III. Hủy và gửi lại yêu cầu

1. Bạn đồng hành hủy yêu cầu đã gửi

Bước 1: Đăng nhập

Bạn đồng hành đăng nhập vào tài khoản của mình trên web Entrade X -> chọn “Tiện ích" -> chọn “Quản lý khách hàng

Bước 2: Vào danh sách yêu cầu rồi chọn yêu cầu muốn hủy

Lưu ý: Chỉ hủy được những yêu cầu đang ở trạng thái là đang xác nhận

Bước 3: Xác nhận yêu cầu muốn huỷ

Bước 4: Kiểm tra lại yêu cầu của mình trong trang danh sách yêu cầu

Lưu ý: Huỷ yêu cầu sẽ không cho phép khách hàng xác nhận hay từ chối yêu cầu nữa tuy nhiên khách hàng vẫn có thể vào tin nhắn để xem được yêu cầu gốc và trạng thái yêu cầu

2. SACO gửi lại yêu cầu

Bước 1: Đăng nhập

Bạn đồng hành đăng nhập vào tài khoản của mình trên web Entrade X -> chọn “Tiện ích" -> chọn “Quản lý khách hàng

Bước 2: Vào danh sách yêu cầu rồi chọn yêu cầu muốn gửi lại

Lưu ý: Chỉ gửi lại được lại những yêu cầu ở các trạng thái đã huỷ, từ chối, hay hết hạn

Bước 3: Xác nhận yêu cầu muốn gửi lại

Bước 4: Điền OTP

Bước 5: Kiểm tra lại yêu cầu của mình trong trang danh sách yêu cầu

Last updated