11. DNSE_HD chọn bạn đồng hành đầu tư

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG CHỌN BẠN ĐỒNG HÀNH ĐẦU TƯ (Khách hàng và SACO đã biết nhau từ trước)

I. Luồng của Khách hàng

Bước 1: Đăng nhập. Tại menu, chọn mục “Chọn bạn đồng hành đầu tư

Bước 2: Tại màn hình Chọn bạn đồng hành, KH nhập thông tin Số lưu ký (chính là mã giới thiệu của SACO) để tìm kiếm thông tin của SACO

Bước 3: KH kiểm tra thông tin Họ tên và Số điện thoại của SACO đúng với thông tin người bạn đồng hành KH muốn tìm; đồng thời đọc kỹ phạm vi Ủy quyền và chính sách phí đã được hệ thống thiết lập.

Nếu thông tin đúng, KH ấn “Xác nhận gửi” để xem hợp đồng uỷ quyền và thực hiện xác thực OTP để gửi yêu cầu kết nối bạn đồng hành tới SACO

Bước 4: Sau khi KH gửi yêu cầu thành công thì menu sẽ hiện trạng thái yêu cầu của KH là chờ xác nhận (màu vàng). KH có thể bấm vào để xem trạng thái yêu cầu của mình

  • Nếu SACO từ chối yêu cầu kết nối thì sẽ có thông báo và kết quả từ chối

  • KH cũng có thể tự chủ động huỷ yêu cầu của mình khi SACO chưa xác nhận đồng ý.

Trường hợp SACO đồng ý yêu cầu kết nối, KH sẽ nhìn thấy thông báo (noti enbox) và màn hình xác nhận đồng hành đầu tư như sau:

II. Luồng của SACO

Bước 1: Sau khi KH gửi yêu cầu careby đến SACO, SACO có thể xác nhận bằng 2 cách:

  • Cách 1: Vào màn hình danh sách yêu cầu để kiểm tra yêu cầu KH gửi tới và xác nhận

  • Cách 2: Đi từ Thông báo Enbox trên ứng dụng: Chọn Tin nhắn -> Thông báo - Cập nhật -> chọn “Xem chi tiết” để thấy chi tiết yêu cầu đề nghị careby từ khách hàng

Bước 2: Saco xác nhận hoặc từ chối

Trường hợp Xác nhận: SACO sẽ được xem Hợp đồng uỷ quyền và thực hiện xác thực OTP để xác nhận đồng hành đầu tư.

Sau khi xác thực OTP thành công, SACO sẽ thấy thông tin KH tại màn hình Quản lý khách hàng

Last updated