13. DNSE_HD SACO đặt lệnh BÁN Thoả thuận 1Firm

Lệnh 1Firm chỉ được phép đặt từ bên Bán, bên Mua sau khi nhận được thông tin lệnh cần Xác nhận hoặc Từ chối.

1. SACO Đặt lệnh Bán 1 Firm

  • Vào Đặt lệnh thoả thuận → chọn Trong DNSE

  • Điền các thông tin như ảnh

2. SACO kiểm tra thông tin lệnh trên Sổ lệnh

Sau khi lệnh được bên Mua xác nhận và Sở trả kết quả khớp, trạng thái lệnh sẽ chuyển thành “Đã khớp”

3. SACO xác nhận/từ chối lệnh Thoả thuận 1Firm

3.1. Kiểm tra thông tin lệnh trên Sổ lệnh

  • Nếu có lệnh thoả thuận 1Firm từ bên bán đặt sang, SACO sẽ thấy lệnh trên Sổ lệnh với trạng thái là “Chờ xác nhận”

  • Kiểm tra lại toàn bộ thông tin lệnh

3.2. Xác nhận hoặc Từ chối lệnh.

  • Sau khi kiểm tra, SACO click vào 2 buttons sau để xác nhận hoặc từ chối lệnh

  • Chọn gói vay → Ấn Xác nhận/Từ chối

  • Sau khi Xác nhận, trạng thái lệnh là “Đã khớp”

  • Sau khi Từ chối, trạng thái lệnh là “Từ chối”

Last updated