3. DNSE_HD Saco tham gia đào tạo

HƯỚNG DẪN SACO THAM GIA ĐÀO TẠO

Bước 1: Đăng nhập

SACO đăng nhập vào tài khoản của mình ở mục “Cá nhân” trên web Entrade X

Bước 2: Chuyển sang vai trò “SACO” và nhấn nút “Home”

Nhấn vào nút “Cá nhân” để chuyển sang vai trò SACO

Nếu sẵn ở vai trò SACO rồi thì có thể trực tiếp nhấn “nút Home”

Trường hợp SACO mà không có tài khoản cá nhân và đăng nhập từ phần “Cá nhân” hoặc “Môi giới” thì có thể trực tiếp nhấn nút “Home”

*Lưu ý: SACO mà không có tài khoản cá nhân sẽ không có nút để chuyển qua vai trò cá nhân

Bước 3: Tham gia và hoàn thành khóa học

Bước 4: Quay về trang EntradeX và bắt đầu hỗ trợ khách hàng

*Lưu ý: Có thể làm từng phần kiểm tra và hệ thống sẽ lưu lại những phần đã hoàn thành. Tuy nhiên nếu đang làm quá trình làm 1 bài kiểm tra rồi thoát ra thì sẽ cần làm lại bài kiểm tra đó từ đầu.

Last updated