6.DNSE_HD SACO đặt lệnh nhóm

1. Những điều kiện cần có trước khi đặt được lệnh nhóm: Tạo nhóm

Step 1: Tạo nhóm

Step 2: Đặt tên nhóm

Step 3: Thêm KH vào nhóm

Step 4: Xác nhận

Step 5: Kiểm tra KH đã được thêm vào nhóm

2. Đặt lệnh nhóm: Đặt lệnh mua

Step 1: Sau khi tạo xong nhóm KH mong muốn thì vào trang đặt lệnh nhóm rồi chọn nhóm mong muốn

Step 2: Chọn Mã, gói vay, giá và khối lượng muốn đặt

Step 3: Chọn những tiểu khoản muốn đặt và kiểm tra tổng lệnh mua nhóm

Step 4: Xác nhận lại những lệnh muốn đặt

Step 5: Điền OTP

Step 6: Kiểm tra sổ lệnh những lệnh mua của mình

2. Đặt lệnh nhóm: Đặt lệnh bán

Step 1: Đổi sang lệnh bán

Step 2: Kiểm tra khách hàng đang có những mã nào để bán

Step 3: Chọn mã, gói vay, giá và khối lượng mong muốn bán

Step 4: Chọn những tiểu khoản mong muốn bán và kiểm tra tổng lệnh bán nhóm

Step 5: Xác nhận lại lệnh bán

Step 6: Điền OTP

Step 7: Kiểm tra sổ lệnh những lệnh bán của mình

Last updated