I. Đăng ký dịch vụ Margin Online

Bước 1: Chọn đăng ký "Margin Online" ngay tại Trang chủ Entrade X

Bước 2: Kiểm tra thông tin cá nhân và điều khoản

Bước 3: Ký hợp đồng điện tử

Sau khi xác nhận đăng ký tài khoản thành công, KH sẽ nhận được Hợp đồng điện tử gửi qua email KH đăng ký mở tài khoản. KH có thể chọn tab Menu (1) --> Chọn tiểu khoản (2) để giao dịch trên tài khoản Ký quỹ của mình

Last updated