Cài đặt cắt lỗ - chốt lời

Lệnh Chốt lời tự động là lệnh giới hạn LO với mức giá chốt lời được KH cài đặt trước, được tự động sinh ra khi tỉ lệ lãi/khoảng chốt lãi của deal chạm mức cài đặt và có hiệu lực trong phiên liên tục.

Lệnh Cắt lỗ tự động là lệnh giới hạn LO với mức giá chốt lời được KH cài đặt trước, được tự động sinh ra khi tỉ lệ lỗ/khoảng cắt lỗ của deal chạm mức cắt lỗ mà KH đã cài đặt trước đó và có hiệu lực trong phiên liên tục.

Last updated