ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Tăng tỷ lệ Deal tự động

A. Giới thiệu tính năng

Trong trường hợp tỷ lệ các Deal phái sinh trên tài khoản chạm mức cảnh báo (Call Margin), hệ thống sẽ tự động tăng tỷ lệ Deal bằng cách hoàn ứng các khoản tạm ứng của deal từ tiền mặt trên tài khoản (nếu có) hoặc/và bổ sung cọc vào Deal từ tiền đã được ký quỹ lên VSD. Tính năng hoạt động trong 2 trường hợp sau:
  1. 1.
    Số tiền cần bổ sung lớn hơn 100,000 đồng/ 1 Hợp đồng với Deal lần đầu bị call margin hoặc Deal có lần gần nhất bị call margin từ trên 30 phút trước.
  2. 2.
    Số tiền cần bổ sung lớn hơn 300,000 đồng/ 1 Hợp đồng với Deal có lần gần nhất bị call margin trong vòng 30 phút.
Nếu tài khoản không đủ số dư để hoàn ứng hoặc/và nộp cọc để đưa tỷ lệ Deal về trên mức Call margin, hệ thống vẫn thực hiện tự động tăng tỷ lệ Deal bằng số tiền hiện có.

B. Hướng dẫn cài đặt

1. Trên App
Tại màn hình danh sách Deal của tab Sở hữu, lựa chọn tab Phái sinh. Chọn phần cài đặt ở thanh công cụ, bật tính năng Tăng tỷ lệ Deal tự động.
2. Trên Web Tại màn hình Đặt lệnh, chọn tab Deal nắm giữ, chọn tab Phái sinh. Click vào biểu tượng Cài đặt và bật tính năng Tăng tỷ lệ Deal tự động.