Tăng tỷ lệ Deal tự động

A. Giới thiệu tính năng

Trong trường hợp tỷ lệ các Deal phái sinh trên tài khoản chạm mức cảnh báo (Call Margin) hoặc xử lý (Force Sell), hệ thống sẽ tự động tăng tỷ lệ Deal bằng cách hoàn ứng các khoản tạm ứng của deal từ tiền mặt trên tài khoản (nếu có) hoặc/và bổ sung cọc vào Deal từ tiền đã được ký quỹ lên VSD. Tính năng hoạt động trong các trường hợp sau:

  1. Số tiền cần bổ sung lớn hơn 100,000 đồng/ 1 Hợp đồng với Deal lần đầu bị call margin hoặc Deal có lần gần nhất bị call margin từ trên 30 phút trước.

  2. Số tiền cần bổ sung lớn hơn 300,000 đồng/ 1 Hợp đồng với Deal có lần gần nhất bị call margin trong vòng 30 phút.

  3. Deal chạm ngưỡng xử lý.

Nếu tài khoản không đủ số dư để hoàn ứng hoặc/ và nộp cọc để đưa tỷ lệ deal về trên mức cảnh báo (Call Margin), hệ thống vẫn thực hiện tự động tăng tỷ lệ deal bằng số tiền hiện có. Trong trường hợp hệ thống đã sử dụng tối đa nguồn tiền nhưng tỷ lệ deal vẫn xuống mức xử lý, hệ thống sẽ thực hiện bán xử lý để giảm vị thế.

B. Hướng dẫn cài đặt

1. Trên App

Tại màn hình danh sách Deal của tab Sở hữu, lựa chọn tab Phái sinh. Chọn phần cài đặt ở thanh công cụ, bật tính năng Tăng tỷ lệ Deal tự động.

2. Trên Web

Tại màn hình Đặt lệnh, chọn tab Deal nắm giữ, chọn tab Phái sinh. Click vào biểu tượng Cài đặt và bật tính năng Tăng tỷ lệ Deal tự động.

Last updated