ĐK Chương trình Tặng tiền thưởng

Điều khoản và Điều kiện Chương trình Tặng Tiền thưởng dành cho Khách hàng Đăng ký mua cổ phiếu phân phối DSE

Thể lệ Chương trình ưu đãi "Mua cổ liền tay - Tặng ngay tiền lớn"

1. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng

Địa điểm áp dụng: Toàn quốc

Đối tượng áp dụng:

Những Nhà đầu tư là cá nhân và/hoặc tổ chức được phép giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam thỏa mãn các đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Thực hiện chính xác, đầy đủ các thao tác, thủ tục để đăng ký đặt mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE theo hướng dẫn của DNSE được đăng tải công khai và/hoặc thông báo chi tiết tới các Nhà đầu tư; và

b) Việc đăng ký đặt mua cổ phiếu tại điểm a) nêu trên của Nhà đầu tư đã được xác nhận là đăng ký thành công (*) trên hệ thống của DNSE.

(*) Việc đăng ký đặt mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE chỉ được xem là thành công khi DNSE nhận được đầy đủ (i) hồ sơ đăng ký đặt mua cổ phiếu hợp lệ (theo hình thức hồ sơ điện tử khi Nhà đầu tư nộp trực tuyến và/hoặc theo hình thức hồ sơ bản giấy khi Nhà đầu tư nộp trực tiếp tại trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh của DNSE) và (ii) Nhà đầu tư lựa chọn và nộp khoản tiền đặt cọc đặt mua cổ phiếu có giá trị bằng 100% giá trị của số lượng cổ phiếu được đặt mua từ ngày 04/01/2024 đến trước 16h00 ngày 24/01/2024 (xác định theo thông tin sao kê tài khoản ngân hàng nhận tiền đặt cọc đặt mua cổ phiếu của DNSE). Nhà đầu tư thanh toán sau thời điểm này được xác định là không đủ điều kiện nhận thưởng từ Chương trình khuyến mại.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 04/01/2024 đến hết ngày 31/03/2024

2. Nội dung chương trình

Hình thức khuyến mại

Tặng tiền vào tài khoản ngân hàng (tài khoản thanh toán) của Nhà đầu tư đã đăng ký với DNSE theo thông tin ghi nhận trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu khi Nhà đầu tư thỏa mãn các điều kiện của chương trình khuyến mại.

Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng)

Nhà đầu tư thỏa mãn các điều kiện của chương trình khuyến mại sẽ nhận được một khoản tiền thưởng được xác định theo công thức sau:

Tiền thưởng = (90% giá trị cổ phiếu Nhà đầu tư đặt mua) x (5%/365) x (Thời gian đặt cọc)

Trong đó:

  • Giá trị cổ phiếu Nhà đầu tư đặt mua: Là tổng giá trị cổ phiếu của DNSE Nhà đầu tư đã đặt mua và thanh toán đủ 100%.

  • Thời gian đặt cọc: được tính từ ngày Nhà đầu tư nộp đầy đủ số Tiền Đặt Cọc bằng với Giá trị cổ phiếu Nhà đầu tư đặt mua tới ngày DNSE thực hiện việc chốt danh sách thực hiện quyền đăng ký đặt mua Cổ Phiếu.

Tổng giá trị giải thưởng

Tổng giá trị tiền thưởng tối đa là 5.000.000.000 VND (năm tỷ đồng chẵn). Toàn bộ ngân sách này thuộc sở hữu của DNSE

○ Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại của DNSE được triển khai với quy trình có các nội dung chi tiết như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE trong thời gian khuyến mại bằng cách thực hiện các thao tác/cung cấp, đăng ký các thông tin cần thiết theo hướng dẫn của DNSE thông qua (1) phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến Entrade X; (2) Website của DNSE hoặc (3) gửi Đơn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu trực tiếp cho DNSE.

Bước 2: Nhà đầu tư lựa chọn và thanh toán đầy đủ giá trị cổ phiếu Nhà đầu tư đặt mua từ ngày 04/01/2024 đến trước 16h00 ngày 24/01/2024 (xác định theo thông tin sao kê tài khoản ngân hàng nhận tiền đặt cọc đặt mua cổ phiếu của DNSE).

Bước 3: Nhà đầu tư được xác định đủ điều kiện nhận thưởng từ Chương trình khuyến mại là các Nhà đầu tư đáp ứng được những yêu cầu ghi nhận tại Mục 7 của Thông báo này.

Bước 4: Tiền thưởng sẽ được DNSE trao trực tiếp cho Nhà đầu tư vào tài ngân hàng (tài khoản thanh toán) của Nhà đầu tư đã đăng ký trong Đơn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Thời gian trao thưởng không muộn hơn ngày kết thúc Thời gian khuyến mại.

Last updated