ENTRADE X
Search
K

NĐT sử dụng Entrade X thanh toán bổ sung

KH sử dụng Entrade X có nhu cầu thanh toán bổ sung cọc mua cổ phiếu IPO có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:
  • Thanh toán từ Tài khoản chứng khoán
  • Quét mã QR code ngân hàng
KH đăng nhập vào ứng dụng Entrade X. Tại mục Chờ thanh toán, chọn Xem chi tiết hoặc chọn Tin nhắn -> Giao dịch chứng khoán -> chọn Thanh toán bổ sung
Chọn Thanh toán bổ sung
KH chọn 1 trong 2 nguồn thực hiện thanh toán: TK chứng khoán - QR code ngân hàng
  • Chọn TK chứng khoán: Chọn tiểu khoản chuyển tiền -> Xác nhận thanh toán
  • Chọn QR code ngân hàng: KH có thể quét mã QR code hoặc tự thực hiện chuyển tiền bằng cách sao chép Số tài khoản thụ hưởng, Nội dung chuyển khoản.
KH nhập mã Smart OTP -> Thanh toán thành công
KH vui lòng xem clip hướng dẫn chi tiết tại đây.