Điều khoản Dịch vụ Hợp đồng

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI DNSE

Các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản và Dịch vụ Tiện ích, Dịch vụ Giao dịch Chứng khoán được đăng tải trên trang chủ của DNSE bao gồm:

I. Điều khoản và Điều kiện Chung,

II. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Điện tử,

III. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Chứng khoán Lô lẻ Trực tuyến,

IV. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Ứng trước Tiền Bán Chứng khoán,

V. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Sức mua Ứng trước,

VI. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Ký quỹ Chứng khoán.

Last updated