Điều khoản Dịch vụ Trái phiếu riêng lẻ

Kèm theo Hợp Đồng Mở Tài khoản Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ giữa Khách hàng và DNSE (“Hợp Đồng”)

Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ (ĐKĐK TPRL) sau đây được áp dụng cho tất cả các Tài khoản giao Trái phiếu riêng lẻ (như được định nghĩa dưới đây) mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”).

Khách hàng đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của Các Điều khoản và Điều kiện được nêu dưới đây và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Các Điều khoản và Điều kiện này được DNSE thực hiện tại từng thời điểm.

Điều 1: Định nghĩa một số thuật ngữ

 1. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ là Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ này và đồng thời là các điều khoản của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán.

 2. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán là Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán gắn liền với và đồng thời là các điều khoản của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Chứng Khoán.

 3. Hợp Đồng Mở Tài Khoản là Văn bản Hợp Đồng Mở Tài Khoản, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán, các phụ lục kèm theo Hợp Đồng Mở Tài Khoản và các đề nghị/văn bản/chứng từ được Khách hàng đăng ký, giao kết với DNSE liên quan đến giao dịch chứng khoán.

 4. Khách hàng hoặc Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân mở Tài khoản chứng khoán tại và/hoặc sử dụng dịch vụ chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

 5. Tài khoản giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ là tài khoản của Khách hàng mở tại DNSE (là Tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc tài khoản riêng biệt hoặc được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của Tài khoản giao dịch chứng khoán hiện có của Khách hàng) để thực hiện giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

 6. Tài khoản hoặc Tài khoản chứng khoán là tài khoản của Khách hàng mở tại DNSE (là tài khoản riêng biệt hoặc được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản), bao gồm nhưng không giới hạn ở: Tài khoản giao dịch chứng khoán, Tài khoản lưu ký chứng khoán, Tài khoản giao dịch ký quỹ, Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, Tài khoản giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ, Tài khoản giao dịch trong ngày, Tiểu khoản, Tài khoản khác (nếu có).

 7. Đề nghị sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ là thỏa thuận giữa Khách hàng với DNSE về việc mở Tài khoản giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ và thực hiện giao dịch trái phiếu riêng lẻ trong đó bao gồm văn bản Hợp Đồng Mở Tài Khoản, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ, các phụ lục, thỏa thuận, đề nghị và các văn bản, chứng từ được Khách hàng đăng ký, giao kết với DNSE liên quan đến giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

 8. Các Văn Kiện Trái Phiếu là tất cả và/hoặc bất kỳ tài liệu nào trong các tài liệu sau: Bản Công Bố Thông Tin Chào Bán Trái Phiếu Riêng Lẻ, Các Hợp Đồng Bảo Đảm, Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và bất kỳ tài liệu liên quan tới Trái Phiếu nào khác mà Tổ Chức Phát Hành ký kết hoặc ban hành nhằm cam kết với những Người Sở Hữu Trái Phiếu về/liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu.

 9. Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một Trái Phiếu.

 10. Cơ quan có thẩm quyền bao gồm Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSD, SGDCK và Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác.

 11. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán là hợp đồng mở và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán đã được ký kết giữa Khách hàng và DNSE để Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán do DNSE quản lý.

 12. DNSE là Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

Điều 2: Quy định chung về Giao dịch trái phiếu riêng lẻ

 1. DNSE chỉ mở Tài khoản giao dịch TPRL và cung cấp dịch vụ giao dịch TPRL cho các Khách hàng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại DNSE. Khách hàng đồng ý rằng, các hợp đồng đã ký với DNSE: Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và Các điều khoản và điều kiện hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đương nhiên có hiệu lực áp dụng đối với Tài khoản giao dịch TPRL.

 2. Bằng việc giao kết Hợp Đồng Mở Tài Khoản hoặc đề nghị/đăng ký mở tài khoản giao dịch TPRL hoặc đề nghị/đăng ký đầu tư trái phiếu riêng lẻ tại DNSE, Khách hàng mặc nhiên đề nghị mở Tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại DNSE để thực hiện đầu tư, giao dịch trái phiếu riêng lẻ và chấp nhận tất cả Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ.

 3. Tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ có thể đồng thời là Tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của Tài khoản giao dịch chứng khoán hiện có của Khách hàng tại DNSE. Trường hợp Khách hàng đã có Tài khoản giao dịch chứng khoán/Tài khoản lưu ký chứng khoán tại DNSE thì Tài khoản giao dịch chứng khoán/Tài khoản lưu ký chứng khoán đó mặc nhiên được coi là Tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ để Khách hàng đầu tư trái phiếu riêng lẻ, trừ khi Khách hàng có yêu cầu mở tài khoản riêng biệt để thực hiện giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

 4. Khách hàng xác nhận, cam đoan bảo đảm và cam kết rằng Khách hàng không thuộc các đối tượng sau đây khi mở tài khoản giao dịch TPRL:

  a) Khách hàng là người chưa thành niên;

  b) Khách hàng là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có có khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đang chấp hành hình phạt từ hoặc bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định;

  c) Khách hàng là Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc), các trưởng bộ phận, nhân viên của thành viên giao dịch khác;

  d) Khách hàng bị cơ quan có thẩm quyền cấm thực hiện các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn do vi phạm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các trường hợp đầu tư có điều kiện cụ thể theo quy định pháp luật nhưng chưa đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể đó; và

  e) Các đối tượng khác bị cấm giao dịch TPRL theo quy định của pháp luật.

  Trong trường hợp sau khi đã mở tài khoản, Khách hàng sau đó trở thành một trong các đối tượng nêu trên phải có trách nhiệm thông báo ngay cho DNSE để thực hiện đóng tài khoản.

  Để làm rõ, DNSE chỉ có nghĩa vụ xác minh điều kiện mở Tài khoản giao dịch TPRL cho Khách hàng dựa trên thông tin Khách hàng kê khai và hồ sơ Khách hàng cung cấp cùng cam kết tại bản ĐKĐK TPRL này mà không có nghĩa vụ phải xác thực tính trung thực và đúng đắn của các thông tin, hồ sơ và cam kết đó. DNSE cũng được miễn trừ khỏi mọi trách nhiệm (bao gồm cả trách nhiệm dân sự và trách nhiệm với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) có liên quan và bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào trong trường hợp cam kết của Khách hàng tại Điều này là sai, không đúng sự thật, không trung thực hoặc gây nhầm lẫn tại thời điểm mở Tài khoản giao dịch TPRL hoặc trong trường hợp Khách hàng không thông báo để đóng tài khoản kịp thời trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày trở thành một trong các đối tượng nêu tại Điều này.

 5. Khách hàng cam kết việc đặt lệnh giao dịch TPRL tuân thủ các quy định của DNSE, của Sở Giao dịch Chứng khoán, VSD và các cơ quan có thẩm quyền.

 6. Khách hàng chấp nhận vô điều kiện và không hủy ngang các công việc và kết quả đầu tư trái phiếu mà Khách hàng giao dịch và/hoặc được thực hiện theo lệnh giao dịch của Khách hàng.

 7. DNSE có thể từ chối thực hiện các yêu cầu hoặc lệnh giao dịch TPRL của Khách hàng nếu thấy yêu cầu giao dịch TPRL đó vi phạm, có dấu hiệu đáng ngờ hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm ĐKĐK TPRL này, các quy định của pháp luật, của các cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc các quy định có liên quan của DNSE. Khi từ chối thực hiện yêu cầu/lệnh giao dịch như vậy, DNSE được miễn trừ khỏi mọi thiệt hại và tổn thất (dù là có khả năng phát sinh hay tổn thất thực tế) của Khách hàng xuất phát từ việc không thực hiện được yêu cầu hoặc lệnh giao dịch đó.

 8. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các loại phí, thuế và chi phí áp dụng cho các giao dịch trái phiếu riêng lẻ tương ứng theo quy định của pháp luật, quy định của Cơ quan quản lý và/hoặc quy định của DNSE tại từng thời điểm.

 9. Trong trường hợp tiền trên Tài khoản giao dịch TPRL của Khách hàng không đủ số dư để thanh toán bất kỳ nghĩa vụ đến hạn nào quy định tại Điều này, ngoài các biện pháp khác được quy định tại ĐKĐK TPRL này đối với từng nghĩa vụ cụ thể thì DNSE, theo toàn quyền quyết định của mình, có quyền thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các biện pháp sau:

  a) Ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ (các) dịch vụ trên Tài khoản chứng khoán của Khách hàng;

  b) Cắt tiền trên bất kỳ tiểu khoản/tài khoản nào của Khách hàng mở tại DNSE, bao gồm cả Tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở; và

  c) Các biện pháp khác theo quyết định của DNSE phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3: Phương thức thực hiện Giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ

 1. Khách hàng thực hiện đặt lệnh giao dịch trái phiếu riêng lẻ thông qua các hình thức do DNSE quy định từng thời kỳ: qua phiếu lệnh bằng văn bản, qua giao dịch trực tuyến hoặc qua phương thức khác do DNSE quy định. Khách hàng bảo đảm rằng Khách hàng hiểu đầy đủ tất cả các khía cạnh của việc lựa chọn cách thức giao dịch khi đặt lệnh.

 2. Nếu Khách hàng phát hiện có lỗi hoặc sai sót trong lệnh giao dịch, Khách hàng có nghĩa vụ thông báo lỗi hoặc thiếu sót của lệnh đã được xác nhận với DNSE trong cùng ngày giao dịch. Nếu không, Khách hàng được xem là chấp nhận lệnh và đồng ý rằng toàn bộ lệnh giao dịch đó là trung thực, chính xác và đầy đủ.

 3. Khách hàng tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư, giao dịch của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu riêng lẻ. Khách hàng cam kết rằng mỗi Giao dịch TPRL là quyết định riêng của Khách hàng và bất kỳ thông tin, đề xuất nào liên quan đến Giao dịch TPRL từ bất kỳ cá nhân nào cũng chỉ có tính chất tham khảo với Khách hàng và DNSE không phải chịu trách nhiệm đối với các thông tin, đề xuất đó trên mọi phương diện kể cả trong trường hợp thông tin, đề xuất đó do nhân viên, người nội bộ của DNSE đưa ra. DNSE là công ty chứng khoán và do đó không có bất kỳ sự đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu riêng lẻ.

 4. DNSE sẽ nỗ lực tối đa trong việc thực hiện yêu cầu của Khách hàng mà DNSE nhận được nhưng không chịu trách nhiệm đối với các rủi ro liên quan đến hệ thống hoặc phần cứng từ phía Khách hàng, DNSE, Sở Giao dịch chứng khoán, CCP, Ngân hàng thanh toán, VSD hoặc thị trường trái phiếu trong việc gửi, nhận và thực hiện yêu cầu hoặc lệnh giao dịch của Khách hàng. Khách hàng công nhận rằng, vào mọi thời điểm, DNSE có quyền từ chối hoặc hạn chế Giao dịch TPRL của Khách hàng.

 5. DNSE không bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng nếu việc thực hiện yêu cầu đó vi phạm pháp luật, Hợp đồng mở tài khoản giao dịch TPRL, bản ĐKĐK TPRL này hoặc cho rằng, theo toàn quyền đánh giá của DNSE, có thể dẫn đến thiệt hại cho chính DNSE. DNSE sẽ thông báo từ chối hay hạn chế giao dịch tới Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

 1. Nghĩa vụ của Khách hàng

a) Khách hàng đầu tư, giao dịch trái phiếu riêng lẻ trong phạm vi phù hợp với quy định của Các Văn Kiện Trái Phiếu tương ứng với trái phiếu riêng lẻ mà Khách hàng đầu tư, giao dịch.

b) Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của DNSE liên quan đến giao dịch trái phiếu riêng lẻ mà Khách hàng đầu tư, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu; hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhàđầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định pháp luật về trái phiếu; hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của từng tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu được giao dịch.

c) Khách hàng không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu riêng lẻ với người không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức. Việc huy động vốn và mua, đầu tư trái phiếu riêng lẻ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

d) Trong trường hợp Khách hàng là bên bán trái phiếu riêng lẻ thì Khách hàng là bên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

e) Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan khi thực hiện các giao dịch trái phiếu phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

f) Khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ toàn bộ Các Văn Kiện Trái Phiếu mà Khách hàng giao dịch.

g) Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo nguồn tiền đầu tư trái phiếu riêng lẻ là nguồn tiền hợp pháp, minh bạch và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của pháp luật để được dùng vào mục đích đầu tư trái phiếu riêng lẻ.

h) Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo các thông tin và tài liệu Khách hàng đã cung cấp cho DNSE (trực tiếp hoặc thông qua tổ chức/cá nhân khác) là chính xác, trung thực và đầy đủ về mọi khía cạnh. Khách hàng có trách nhiệm bổ sung thông tin và tài liệu (nếu cần) theo yêu cầu của DNSE. Trường hợp Khách hàng không bổ sung thông tin và tài liệu đúng hạn, DNSE không chịu trách nhiệm về việc mất tư cách nhà đầu tư của Khách hàng, và/hoặc về kết quả giao dịch trái phiếu của Khách hàng.

i) Khách hàng có trách nhiệm tự theo dõi và thực hiện các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ. Việc Khách hàng không nhận được thông báo của DNSE không phải là lý do để Khách hàng trì hoãn thực hiện nghĩa vụ liên quan đến giao dịch trái phiếu riêng lẻ và/hoặc Tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

 1. Quyền của Khách hàng

a) Có quyền thực hiện các Giao dịch CKPS và hưởng các khoản lãi, lợi nhuận, quyền và lợi ích hợp pháp khác gắn liền với Tài khoản CKPS của Khách hàng.

b) Chấm dứt Các Điều khoản và Điều kiện về Giao dịch TPRL trước thời hạn với điều kiện đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thanh toán với DNSE.

c) Khiếu nại, khởi kiện DNSE nếu vi phạm quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện về giao dịch TPRL này.

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Hợp Đồng này.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của DNSE

 1. Quyền của DNSE

  a) DNSE có quyền sử dụng và/hoặc cung cấp các thông tin của Khách hàng cho Tổ chức phát hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan đến giao dịch trái phiếu và/hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

  b) DNSE có quyền đơn phương ngưng cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu DNSE xét thấy việc cung cấp dịch vụ có thể gây rủi ro, tổn thất cho DNSE hoặc việc cung cấp dịch vụ không phù hợp với chính sách, điều kiện hoạt động của DNSE hoặc khi Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ nêu trong Các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng Mở tài khoản Giao dịch Chứng khoán và Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ Giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ

  c) DNSE không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ

  d) DNSE có quyền thu phí đối với dịch vụ Giao dịch Giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ. Biểu phí được công bố tại Điểm giao dịch của DNSE và/hoặc website của DNSE.

 2. Nghĩa vụ của DNSE

  a) Thực hiện các lệnh Giao dịch TPRL theo yêu cầu của Khách hàng.

  b) Lưu giữ, quản lý tiền, chứng khoán cho Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật

  c) Cung cấp thông tin, sao kê tài khoản cho Khách hàng theo yêu cầu của Khách hàng

  d) Thực hiện lưu trữ hồ sơ Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật

  e) Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện về Giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Cam kết mặc định của Khách hàng

 1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng Giao dịch TPRL, Bản ĐKĐK TPRL này, các văn bản và cam kết vay vốn liên quan theo quy định của pháp luật.

 2. Khách hàng được coi là chấp nhận toàn bộ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ từ thời điểm Khách hàng giao kết Thỏa Thuận Mở Tài Khoản Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ hoặc kể từ thời điểm Khách hàng đầu tư/giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại DNSE, tùy theo thời điểm nào sớm hơn. Mỗi lần Khách hàng thực hiện đặt lệnh giao dịch trái phiếu riêng lẻ được coi là Khách hàng xác nhận về việc chấp nhận toàn bộ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ đang được DNSE công bố/áp dụng tại thời điểm đó.

 3. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và Người được ủy quyền hợp pháp của Khách hàng thì Khách hàng và Người được ủy quyền hợp pháp của Khách hàng cam kết và đảm bảo không yêu cầu DNSE phải tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp dù trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu DNSE phải tham gia theo yêu cầu của cơ quan quản lý thì Khách hàng và Người được ủy quyền hợp pháp của Khách hàng phải liên đới chịu các phí tổn của DNSE để tham gia.

Điều 7. Vi phạm Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ

Trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nào tại Hợp Đồng Giao dịch TPRL, Bản ĐKĐK TPRL này, DNSE có quyền chấm dứt ngay việc cung cấp dịch vụ này, Hợp Đồng Giao dịch TPRL và thực hiện các biện pháp để xử lý vi phạm. Tuy nhiên, DNSE có thể tùy quyết định của riêng mình lựa chọn phương án gửi thông báo cho Khách hàng về thời hạn thực hiện sửa chữa vi phạm. Thời hạn yêu cầu sữa chữa vi phạm quy định tại Điều này có thể được gia hạn tùy theo quyết định của DNSE.

Điều 8. Hiệu lực Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ

 1. Bằng việc giao kết Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ và/hoặc thực hiện giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại DNSE thì mặc nhiên Khách hàng xác nhận việc Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ hoặc bất kỳ điều khoản nào của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ bị vô hiệu hoặc bị coi là không có hiệu lực (nếu có) đều không được coi là lý do để miễn trừ nghĩa vụ của Khách hàng đối với DNSE. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các tổn thất, thiệt hại phát sinh (nếu có) từ việc thực hiện giao dịch trái phiếu riêng lẻ trong trường hợp Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ bị vô hiệu hoặc bị coi là không có hiệu lực.

 2. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên giao kết Thỏa Thuận Mở Tài Khoản Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ và/hoặc kể từ thời điểm Khách hàng đầu tư Trái Phiếu Riêng Lẻ tại DNSE (như thể là Khách hàng đã giao kết Thỏa Thuận Mở Tài Khoản Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ), tùy theo thời điểm nào đến trước.

 3. Hợp Đồng Giao dịch TPRL chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Hai bên có thỏa thuận bằng văn bản về việc cùng chấm dứt dịch vụ;

b) Khi xảy ra vi phạm tại Điều 8 hoặc Khách hàng không sửa chữa vi phạm trong thời hạn thông báo;

c) Theo quy định của pháp luật hiện hành hoăc quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

d) Khách hàng chết, mất tích, mất năng lực dân sự, bị tuyên bố chết, mất tích (đối với cá nhân) hoặc mất tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) như giải thể, phá sản theo quy định bởi cơ quan có thẩm quyền.

Khi xảy ra các trường hợp nêu tại Điều 8.3 (ngoại trừ các trường hợp nêu tại Điều 8.3. (a) và Điều 8.3. (d), DNSE sẽ thông báo bằng văn bản trước 03 (ba) ngày cho Khách hàng và DNSE có quyền chủ động chấm dứt cung cấp dịch vụ mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Khách hàng. Không bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt dịch vụ và chấm dứt Hợp Đồng Giao dịch TPRL, tất cả các nghĩa vụ còn tồn đọng của Khách hàng đối với DNSE theo Hợp Đồng Giao dịch TPRL, Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Giao dịch TPRL sẽ được bảo lưu và sẽ chỉ được xem như hoàn thành khi Khách hàng thực hiện tất cả các nghĩa vụ đó với DNSE.

Khách hàng cam kết và đồng ý rằng DNSE có toàn quyền tại bất kỳ thời điểm nào sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc từng phần, bất kỳ các nội dung nào của Bản ĐKĐK TPRL này (“Thay đổi”) và Khách hàng mặc nhiên chấp nhận với các Thay đổi đó với điều kiện là DNSE sẽ đưa ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ đó. Thay đổi được thông báo cho Khách hàng thông qua một trong các phương thức do DNSE lựa chọn như: (i) gửi văn bản; hoặc (ii) điện thoại có ghi âm; hoặc (iii) thông báo tới Khách hàng qua phương tiện điện tử (như email, SMS, thông báo về tài khoản tại ứng dụng giao dịch điện tử của DNSE…); hoặc (iv) công bố trên website của DNSE, trước khi những Thay đổi hoặc bổ sung đó có hiệu lực. Việc Khách hàng không có ý kiến phản đối bằng văn bản gửi DNSE trước khi thay đổi có hiệu lực và/hoặc sử dụng dịch vụ Giao dịch TPRL khi các sửa Thay đổi này có hiệu lực (theo thông báo của DNSE) sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Khách hàng đối với các sửa Thay đổi đó. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ sửa Thay đổi nào, thì Khách hàng phải thông báo cho DNSE bằng văn bản về việc hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ Giao dịch TPRL với DNSE và/hoặc đóng Tài khoản Giao dịch TPRL.

Hợp Đồng Giao dịch TPRL là một bộ phận không tách rời và gắn liền với Hợp Đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký giữa Khách hàng và DNSE. Các nội dung không được quy định tại Hợp Đồng Giao dịch TPRL sẽ được thực hiện theo quy định tại Hợp Đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Các Điều KhoảnVà Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán thì quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ được ưu tiên áp dụng.

Last updated