Chuyển chứng khoán

Chức năng này giúp KH thực hiện thao tác chuyển chứng khoán nội bộ giữa các tiểu khoản thuộc tài khoản của KH.

Tại bước này, hệ thống đã tính sẵn số cổ phiếu tối đa có thể chuyển giữa các tiểu khoản.

Một số cổ phiếu xuất hiện trong danh mục nhưng số lượng chuyển bằng 0 hoặc thấp hơn số cổ phiếu nắm giữ thì lý do có thể là:

  • CP đang ở trạng thái mua chờ giao

  • CP là cổ tức chờ về

  • CP được mua bằng tiền vay trên tiểu khoản margin.

Last updated