Màn hình Sổ lệnh

Order Book

Ở màn hình sổ lệnh, nhà đầu tư có thể theo dõi toàn bộ thông tin và trạng thái của tất cả các lệnh bao gồm:

 • Mã cổ phiếu giao dich

 • Giá tham chiếu

 • Loại lệnh: Mua/Bán

 • Giá đặt

 • Khối lượng đặt

 • Giá khớp

 • Khối lượng khớp

 • Thời gian đặt lệnh

 • Trạng thái lệnh

Nhà đầu tư có thể xem thêm chi tiết lệnh khi nhấn vào dòng lệnh cần truy vấn.

Tại đây, có lựa chọn tắt cho nhà đầu tư tiếp tục giao dịch mã cổ phiếu của lệnh, hoặc huỷ lệnh (nếu lệnh chưa được khớp, không hết hạn hoặc đã huỷ trước đó).

Người dùng có thể lựa chọn vào “Bộ lọc” để dễ dàng tìm kiếm lệnh theo:

 • Trạng thái lệnh: Chờ khớp/Đang khớp/Khớp/Hủy/Hết phiên

 • Loại lệnh: Mua hoặc Bán

Ngoài bộ lọc chuyên sâu, EnTrade X hỗ trợ nhà đầu tư với tính năng lọc nhanh tất cả các lệnh hoặc chỉ các lệnh đang khớp/chờ khớp.

NĐT có thể tra cứu lệnh đã Khớp ở phần Thông tin tài khoản:

Lịch sử lệnh khớp được lưu trong 1 năm.

Last updated