ENTRADE X
Search
⌃K

Đặt lệnh PS trên web

Đặt lệnh trên Web

Trang web đặt lệnh: https://entradex.dnse.com.vn/​​
​​ĐẶT LỆNH THƯỜNG: Để đặt lệnh, KH chọn mã ở danh mục hoặc gõ vào ô tìm kiếm, mã sẽ được điền vào giao diện đặt lệnh, đồng thời sẽ hiện ra bước giá và biểu đồ của cổ phiếu đó. KH thao tác:
  • Chọn mã hợp đồng và gói vay
  • Chọn loại lệnh
  • Điền giá (đơn vị yết giá: 0,1 điểm)
  • Điền khối lượng
  • Chọn lệnh mua/bán
Lưu ý:
  • Lựa chọn loại lệnh đặt: Khách hàng có thể chọn các loại lệnh theo nhu cầu. Các loại lệnh trên thị trường QK xem tại đây.
  • Giá đặt: Giá cổ phiếu ghi theo định dạng được hiển thị là 1 chữ số sau dấu phảy.
  • Khối lượng: Từ 1 đến 500 hợp đồng/lệnh (Phần cọc còn lại là số tiền tối đa khách hàng có thể sử dụng mua hợp đồng phái sinh). Giới hạn vị thế với nhà đầu tư cá nhân là 5,000 hợp đồng và nhà đầu tư tổ chức là 10,000 hợp đồng.
KH chọn tiếp tục và nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS hoặc lấy mã SmartOTP trên app EntradeX để xác nhận lệnh. (KH có thể chọn lưu mã xác thực để dùng cho một phiên giao dịch)
Ngay sau khi đặt lệnh thành công, lệnh sẽ được vào sổ lệnh. KH có thể chọn hủy lệnh đã đặt. Lệnh sau khi khớp sẽ được cập nhật luôn vào danh mục nắm giữ của KH.