ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Đặt lệnh PS trên web

I. Đặt lệnh trên Web

Trang web đặt lệnh: https://entradex.dnse.com.vn/​​
​​ĐẶT LỆNH THƯỜNG: Để đặt lệnh, KH chọn mã ở danh mục hoặc gõ vào ô tìm kiếm, mã sẽ được điền vào giao diện đặt lệnh, đồng thời sẽ hiện ra bước giá và biểu đồ của cổ phiếu đó. KH thao tác:
  • Chọn mã hợp đồng và gói vay
  • Chọn loại lệnh
  • Điền giá (đơn vị yết giá: 0,1 điểm)
  • Điền khối lượng
  • Chọn lệnh mua/bán
Lưu ý:
  • Lựa chọn loại lệnh đặt: Khách hàng có thể chọn các loại lệnh theo nhu cầu. Các loại lệnh trên thị trường QK xem tại đây.
  • Giá đặt: Giá cổ phiếu ghi theo định dạng được hiển thị là 1 chữ số sau dấu phảy.
  • Khối lượng: Từ 1 đến 500 hợp đồng/lệnh (Phần cọc còn lại là số tiền tối đa khách hàng có thể sử dụng mua hợp đồng phái sinh). Giới hạn vị thế với nhà đầu tư cá nhân là 5,000 hợp đồng và nhà đầu tư tổ chức là 10,000 hợp đồng.
KH chọn tiếp tục và nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS hoặc lấy mã SmartOTP trên app EntradeX để xác nhận lệnh. (KH có thể chọn lưu mã xác thực để dùng cho một phiên giao dịch)
Ngay sau khi đặt lệnh thành công, lệnh sẽ được vào Sổ lệnh thường phái sinh. KH có thể chọn hủy lệnh đã đặt. Lệnh sau khi khớp sẽ được cập nhật luôn vào danh mục nắm giữ của KH.

II. Cài đặt chốt lời - cắt lỗ

Lệnh Chốt lời tự động là lệnh giới hạn LO với mức giá chốt lời được KH cài đặt trước, được tự động sinh ra khi tỉ lệ lãi của deal chạm mức cài đặt và có hiệu lực trong phiên liên tục, áp dụng với vị thế đang mở.
Lệnh Cắt lỗ tự động là lệnh giới hạn LO với giá trần/ngược chiều với vị thế đang mở, được tự động sinh ra khi tỉ lệ lỗ của deal chạm mức cắt lỗ mà KH đã cài đặt trước đó và có hiệu lực trong phiên liên tục, áp dụng với vị thế đang mở.
Tại deal phái sinh đang mở, khách hàng lựa chọn mục Cài lãi/lỗ
KH lựa chọn kích hoạt chốt lời hoặc cắt lỗ hoặc đồng thời kích hoạt cả hai, lựa chọn tỷ lệ mong muốn và Lưu cài đặt. Xác nhận OTP
Hệ thống sẽ gửi thông báo pop-up xác nhận cài đặt thành công.
Để điều chỉnh lệnh chốt lời/cắt lỗ đã cài đặt, KH thao tác tương tự và thực hiện lưu cài đặt.