ENTRADE X
Search
K

3.3. Thông tin tiền

Lấy thông tin tài sản tiền theo mã tiểu khoản

Path param

Field
Type
Description
account
Mã tiểu khoản <account> lấy ở bước 3.2

Resquest header

Field
Type
Description
Authorization
Bearer <JWT token>

Resquest body

Field
Type
Description
N/A

Response body

Field
Type
Description
custodyCode
String
Số lưu ký
investorAccountId
String
Mã tiểu khoản, bằng giá trị <account> truyền lên
totalCash
Double
Tổng tiền hiện có
availableCash
Double
Tiền mặt hiện có đã trừ đi các khoản nợ + phí
totalDebt
Double
Tổng nợ
withdrawableCash
Double
Số tiền được rút
depositFeeAmount
Double
Phí lưu ký
depositInterest
Double
Lãi tiền gửi không ký hạn
marginDebt
Double
Nợ margin
stockValue
Double
Giá trị chứng khoán tính theo giá đầu ngày
netAssetValue
Double
Tài sản ròng
receivingAmount
Double
Tiền chờ về
secureAmount
Double
Tiền mua khớp trong ngày
withdrawableCash
Double
Số tiền có thể rút
cashDividendReceiving
Double
Tiền cổ tức chờ về
cURL
curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/account-balances/<account>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'