3.3. Thông tin tiền

Lấy thông tin tài sản tiền theo mã tiểu khoản

Path param

Field

Type

Description

account

Mã tiểu khoản <account> lấy ở bước 3.2

Resquest header

Field

Type

Description

Authorization

Bearer <JWT token>

Resquest body

Field

Type

Description

N/A

Response body

Field

Type

Description

custodyCode

String

Số lưu ký

investorAccountId

String

Mã tiểu khoản, bằng giá trị <account> truyền lên

totalCash

Double

Tổng tiền hiện có

availableCash

Double

Tiền mặt hiện có đã trừ đi các khoản nợ + phí

totalDebt

Double

Tổng nợ

withdrawableCash

Double

Số tiền được rút

depositFeeAmount

Double

Phí lưu ký

depositInterest

Double

Lãi tiền gửi không ký hạn

marginDebt

Double

Nợ margin

stockValue

Double

Giá trị chứng khoán tính theo giá đầu ngày

netAssetValue

Double

Tài sản ròng

receivingAmount

Double

Tiền chờ về

secureAmount

Double

Tiền mua khớp trong ngày

withdrawableCash

Double

Số tiền có thể rút

cashDividendReceiving

Double

Tiền cổ tức chờ về

curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/account-balances/<account>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'

Last updated