4.2. Sức mua, sức bán

Lấy thông tin sức mua sức bán tối đa theo tiểu khoản, mã, giá và gói vay

Path param

Field

Type

Description

account

Mã tiểu khoản

Query param

Field

Type

Description

loanPackageId

Mã gói vay (lấy Mã gói vay cần trong danh sách gói vay mục 4.1)

symbol

price

Giá (đơn vị đồng)

Resquest header

Field

Type

Description

Authorization

Bearer <JWT token>

Resquest body

Field

Type

Description

N/A

Response body

Field

Type

Description

investorAccountId

String

Mã tiểu khoản

ppse

Double

Sức mua

price

Double

Giá tính sức mua

qmax

Double

Số lượng mua tối đa

tradeQuantity

Double

Số lượng bán tối đa

curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/accounts/<account>/ppse?symbol=<symbol>&price=<price>&loanPackageId=<loanPackageId>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'

Last updated