ENTRADE X
Search
K

4.6. Danh sách deal nắm giữ

Query param

Field
Type
Description
account
Mã tiểu khoản

Resquest header

Field
Type
Description
Authorization
Bearer <JWT token>

Resquest body

Field
Type
Description
N/A

Response body

Field
Type
Description
deals
Deal List
Danh sách Deal nắm giữ

Deal

Fied
Type
Description
id
long
Id deal
symbol
string
Mã chứng khoán
accountNo
string
Số tiểu khoản
orderIds
[]string
danh sách Order Id thuộc deal
status
string
Trạng thái của deal, thuộc các giá trị sau:
OPEN: đang mở
CLOSED: đã đóng
loanId
string
mã gói vay
side
string
Bên mua/bán
NB: mua
NS: bán
secure
Double
cọc hiện tại của deal
accumulateQuantity
integer
Khối lượng mở tích lũy
closedQuantity
integer
khối lượng đã đóng
t0ReceivingQuantity
integer
t1ReceivingQuantity
integer
t2ReceivingQuantity
integer
costPrice
double
Giá vốn hiện tại của deal
averageCostPrice
double
Giá mở cửa trung bình của deal
marketPrice
double
Giá thị trường
realizedProfit
double
Lãi lỗ phần đã chốt, chưa bao gồm phí thuế
realizedTotalTaxAndFee
double
Phí thuế của phần đã chốt, bao gồm cả mở và đóng
collectedBuyingFee
double
Tổng phí mua
collectedBuyingTax
doulbe
Tổng thuế mua
collectedSellingFee
doulbe
tổng phí bán
collectedSellingTax
doulbe
tổng thuế bán
collectedStockTransferFee
double
tổng phí chuyển khoản chứng khoán khi bán
collectedInterestFee
double
Tổng lãi vay khi dùng margin
estimateRemainTaxAndFee
doulbe
phí thuế đóng tạm tính cho phần còn lại của deal, tính theo giá thị trường
unrealizedProfit
doulbe
lãi lỗ tạm tính cho phần còn lại của deal, tính theo giá thị trường
breakEvenPrice
double
giá hòa vốn
dividendReceivingQuantity
integer
dividendQuantity
integer
cashReceiving
double
rightReceivingCash
double
t0ReceivingCash
double
t1RecevingCash
double
t2RecevingCash
double
createdDate
string
ISO UTC 8601, format datetime
modifiedDate
string
datetime
currentDebt
double
nợ của phần đang mở
currentInterest
double
lãi của phần đang mở
unrealizedOpenTaxAndFee
double
phí thuế mua của phần đang mở
currentDebtExcludeToCollect
double
nợ chưa trả của deal
accumulateSecure
double
accumulateDebt
double
averageClosePrice
double
currentInterestExcludeToCollect
double
lãi chưa trả của deal
cURL
curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-deal-service/deals?accountNo=<account>' \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'