4.6. Danh sách deal nắm giữ

Query param

Field

Type

Description

account

Mã tiểu khoản

Resquest header

Field

Type

Description

Authorization

Bearer <JWT token>

Resquest body

Field

Type

Description

N/A

Response body

Field

Type

Description

deals

Deal List

Danh sách Deal nắm giữ

Deal

Fied

Type

Description

id

long

Id deal

symbol

string

Mã chứng khoán

accountNo

string

Số tiểu khoản

orderIds

[]string

danh sách Order Id thuộc deal

status

string

Trạng thái của deal, thuộc các giá trị sau:

OPEN: đang mở

CLOSED: đã đóng

loanPackageId

string

mã gói vay

side

string

Bên mua/bán

NB: mua

NS: bán

secure

Double

cọc hiện tại của deal

accumulateQuantity

integer

Khối lượng mở tích lũy

closedQuantity

integer

khối lượng đã đóng

t0ReceivingQuantity

integer

t1ReceivingQuantity

integer

t2ReceivingQuantity

integer

costPrice

double

Giá vốn hiện tại của deal

averageCostPrice

double

Giá mở cửa trung bình của deal

marketPrice

double

Giá thị trường

realizedProfit

double

Lãi lỗ phần đã chốt, chưa bao gồm phí thuế

realizedTotalTaxAndFee

double

Phí thuế của phần đã chốt, bao gồm cả mở và đóng

collectedBuyingFee

double

Tổng phí mua

collectedBuyingTax

doulbe

Tổng thuế mua

collectedSellingFee

doulbe

tổng phí bán

collectedSellingTax

doulbe

tổng thuế bán

collectedStockTransferFee

double

tổng phí chuyển khoản chứng khoán khi bán

collectedInterestFee

double

Tổng lãi vay khi dùng margin

estimateRemainTaxAndFee

doulbe

phí thuế đóng tạm tính cho phần còn lại của deal, tính theo giá thị trường

unrealizedProfit

doulbe

lãi lỗ tạm tính cho phần còn lại của deal, tính theo giá thị trường

breakEvenPrice

double

giá hòa vốn

dividendReceivingQuantity

integer

dividendQuantity

integer

cashReceiving

double

rightReceivingCash

double

t0ReceivingCash

double

t1RecevingCash

double

t2RecevingCash

double

createdDate

string

ISO UTC 8601, format datetime

modifiedDate

string

datetime

currentDebt

double

nợ của phần đang mở

currentInterest

double

lãi của phần đang mở

unrealizedOpenTaxAndFee

double

phí thuế mua của phần đang mở

currentDebtExcludeToCollect

double

nợ chưa trả của deal

accumulateSecure

double

accumulateDebt

double

averageClosePrice

double

currentInterestExcludeToCollect

double

lãi chưa trả của deal

curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-deal-service/deals?accountNo=<account>' \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'

Last updated