5.7. Danh sách deal nắm giữ

Query param

Field

Type

Description

account

Mã tiểu khoản

Resquest header

Field

Type

Description

Authorization

Bearer <JWT token>

Resquest body

Field

Type

Description

N/A

Response body

Field

Type

Description

data

Deal List

Danh sách Deal nắm giữ

Deal

Fied

Type

Description

id

long

Id deal

symbol

string

Mã chứng khoán

accountNo

string

Số tiểu khoản

status

string

Trạng thái của deal, thuộc các giá trị sau:

OPEN: đang mở

CLOSED: đã đóng

loanPackageId

string

mã gói vay

side

string

Bên mua/bán

NB: mua

NS: bán

secure

Double

cọc hiện tại của deal

accumulateQuantity

integer

Khối lượng mở tích lũy

closedQuantity

integer

khối lượng đã đóng

openQuantity

integer

Khối lương mở

closedQuantity

integer

Khối lượng đóng

overNightQuantity

integer

Khối lượng giữ qua đêm

breakEvenPrice

Double

Giá hoà vốn

costPrice

Double

Giá vốn toàn bộ open quantity

costPriceVM

Double

Giá vốn VM (theo gía hàng ngày)

averageCostPrice

Double

Giá mở trung bình

averageClosePrice

Double

Giá đóng trung bình

totalUnrealizedProfit

Double

Lãi mở (chưa bao gồm phí thuế)

totalUnrealizedTaxAndFee

Double

Phí thuế phần mổ

totalRealizedProfit

Double

Lãi đã đóng (chưa bao gồm phí thuế)

totalRealizedTaxAndFee

Double

Phí thuế phần đã đóng

estimateRemainFee

Double

Phí ước tính còn lại

estimateRemainTax

Double

Thuế ước tính còn lại

totalRealizedPositionFee

Double

Phí vị thế phần đã đóng

totalUnrealizedPositionFee

Double

Phí vị thế phần mở

maturityFee

Double

Phí đáo hạn

createdDate

Date

Giờ tạo

modifiedDate

Date

Giờ cập nhật

curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-derivative-core/deals?accountNo=<account>' \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'

Last updated