ENTRADE X
Search
K

5.7. Danh sách deal nắm giữ

Query param

Field
Type
Description
account
Mã tiểu khoản

Resquest header

Field
Type
Description
Authorization
Bearer <JWT token>

Resquest body

Field
Type
Description
N/A

Response body

Field
Type
Description
data
Deal List
Danh sách Deal nắm giữ

Deal

Fied
Type
Description
id
long
Id deal
symbol
string
Mã chứng khoán
accountNo
string
Số tiểu khoản
status
string
Trạng thái của deal, thuộc các giá trị sau:
OPEN: đang mở
CLOSED: đã đóng
loanPackageId
string
mã gói vay
side
string
Bên mua/bán
NB: mua
NS: bán
secure
Double
cọc hiện tại của deal
accumulateQuantity
integer
Khối lượng mở tích lũy
closedQuantity
integer
khối lượng đã đóng
openQuantity
integer
Khối lương mở
closedQuantity
integer
Khối lượng đóng
overNightQuantity
integer
Khối lượng giữ qua đêm
breakEvenPrice
Double
Giá hoà vốn
costPrice
Double
Giá vốn toàn bộ open quantity
costPriceVM
Double
Giá vốn VM (theo gía hàng ngày)
averageCostPrice
Double
Giá mở trung bình
averageClosePrice
Double
Giá đóng trung bình
totalUnrealizedProfit
Double
Lãi mở (chưa bao gồm phí thuế)
totalUnrealizedTaxAndFee
Double
Phí thuế phần mổ
totalRealizedProfit
Double
Lãi đã đóng (chưa bao gồm phí thuế)
totalRealizedTaxAndFee
Double
Phí thuế phần đã đóng
estimateRemainFee
Double
Phí ước tính còn lại
estimateRemainTax
Double
Thuế ước tính còn lại
totalRealizedPositionFee
Double
Phí vị thế phần đã đóng
totalUnrealizedPositionFee
Double
Phí vị thế phần mở
maturityFee
Double
Phí đáo hạn
createdDate
Date
Giờ tạo
modifiedDate
Date
Giờ cập nhật
First Tab
curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-derivative-core/deals?accountNo=<account>' \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'