Tỉ lệ ký quỹ thực tế (Rtt)

Tỉ lệ ký quỹ thực tế (Rtt) là tỷ lệ giữa giá trị TSBĐ và dư nợ thực tế

Công thức tính:

Rtt = [Giá trị TSBĐ/ (Tổng giá trị nợ thực tế - Tiền mặt- Tiền bán chờ về)] *100%

KH có thể tự tra cứu tỉ lệ Rtt hiện tại của tài khoản của mình trên App Entrade X:

Các mốc tỷ lệ ký quỹ thực tế cần lưu ý:

  • Tỷ lệ an toàn của tài khoản: Rtt ≥ 100% Là mức tỷ lệ an toàn của tài khoản.

  • Tỷ lệ duy trì của tài khoản - Rdt: 100% > Rtt > 87% Là mức tỷ lệ mà Khách hàng phải đảm bảo duy trì trong thời gian vay. Tại mức Rtt này, sức mua trên tài khoản của QK sẽ < 0.

  • Tỷ lệ cảnh báo (Call margin): 87% ≥ Rtt ≥ 80%: Khi tỷ lệ đạt mức này, KH cần bổ sung tiền hoặc tài sản hoặc bán một phần chứng khoán để đưa Rtt về mức lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ duy trì (Rdt).

  • Tỷ lệ xử lý - Rxl (Force Sell): Rtt < 80% Khi tỷ lệ ký quỹ đạt mức này, DNSE sẽ tự động bán chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng với giá sàn để đưa về tỷ lệ quy định.

Các mốc tỷ lệ này do DNSE quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Last updated